Απάντηση Υπ. Υποδομών σε Βελόπουλο για το Φράγμα Αχυρών Αιτ/νίας

Θέμα: «Η ολοκλήρωση του φράγματος των “Αχυρών” Αιτωλοακαρνανίας, “σέρνεται’’ επί τρεις δεκαετίες»

  • Σχετ: Η Ερώτηση 9270/04.09.2020 του Βουλευτή κ. Κυριάκου Βελόπουλου

Σε απάντηση της παραπάνω σχετικής Ερώτησης, παρακαλούμε όπως ενημερώσετε τον κύριο Βουλευτή ότι η πρώτη εργολαβία του έργου με τίτλο «Φράγμα Αχυρών Νομού Αιτωλοακαρνανίας» ξεκίνησε στις 06-06-1997 με ανάδοχο τη ΓΕΝΕΡ Ανώνυμο Εταιρεία και διαλύθηκε με την αρ.πρωτ. 196/ΚΕ 1300/15-02-2002 Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων Οδικών Σηράγγων & λοιπών Υπογείων Έργων (ΕΥΔΕ ΟΣΥΕ) απόφαση, λόγω μη εκτέλεσης των αναγκαίων απαλλοτριώσεων και μη ομαλής ροής χρηματοδότησης.

Η δεύτερη εργολαβία είχε τίτλο «Φράγμα Αχυρών και συναφή έργα στον Νομό Αιτωλοακαρνανίας», αναδόχου ΕΛΤΕΡ Ανωνύμου Εταιρείας και διαλύθηκε με την αρ.πρωτ. 1609/ΚΕ 1430/12-10-2016/Τομέα Κατασκευής Έργων Πάτρας (ΤΚΕ) / Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων Κατασκευής Υδραυλικών Υποδομών (ΕΥΔΕ ΚΥΥ) απόφαση.

Η τελευταία εργολαβία είχε τίτλο «Φράγμα Αχυρών και συναφή έργα στον Νομό Αιτωλοακαρνανίας» με Προϋπολογισμό δημοπράτησης 35.000.000,00 € και το Πρόγραμμα χρηματοδότησης είναι το Πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013 με Κωδικό Αριθμό (ΚΑ) 2012ΣΕ08180002 στη Συλλογική Απόφαση Έργου (ΣΑΕ 081/8) ποσού 13.068.037,45 €. Επίσης, σημειώνεται ότι μετά τις 31-12-2013 το έργο χρηματοδοτούνταν από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ).

Το υπόψη έργο υλοποιούνταν με τις παρακάτω συμβάσεις:

  1. Την από 03-05-2007 σύμβαση μεταξύ του ελληνικού Δημοσίου και του Αναδόχου, ποσού 21.312.814,50 € (με ΦΠΑ), (μέση έκπτωση 39,52%).
  2. Την από 13-10-2010 1η συμπληρωματική σύμβαση μεταξύ του ελληνικού Δημοσίου και του Αναδόχου, ποσού 5.056.431,29 € (με ΦΠΑ).
  3. Την από 06-05-2015 2η συμπληρωματική σύμβαση μεταξύ του ελληνικού Δημοσίου και του Αναδόχου, ποσού 1.147.060,62 € (με ΦΠΑ).

Τέλος, μετά τη διάλυση της υπόψη σύμβασης και, για να διασφαλισθεί η συνέχιση της χρηματοδότησης και η ολοκλήρωση του έργου, το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών ζήτησε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων τη συνέχιση της πράξης στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020.

Με την αρ. 11342/05-01-2017 απόφαση του τότε Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Κοινοτικών Πόρων, αποφασίστηκε η συνέχιση της πράξης «Φράγμα Αχυρών και συναφή έργα στο Νομό Αιτωλοακαρνανίας» στο Μέτρο 4, Υπομέτρο 4.3, Δράση 4.3.1 «Υποδομές Εγγείων Βελτιώσεων» του ΠΑΑ 2014-2020, με συνολικό Προϋπολογισμού 6.764.860,07 €. Δικαιούχος είναι η Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων Κατασκευής Υδραυλικών & Λιμενικών Υποδομών (ΕΥΔΕ/ ΚΥΛΥ) του Υπουργείου μας.

Παράλληλα η ΕΥΔΕ ΚΥΛΥ σε συνεργασία με Τεχνικό Σύμβουλο προχώρησε στη σύνταξη των τευχών δημοπράτησης τα οποία έχουν ολοκληρωθεί. Σύμφωνα με τον επικαιροποιημένο προϋπολογισμό που συντάχθηκε, η δαπάνη δημοπράτησης της υπόψη σύμβασης ανέρχεται στο ποσό περίπου των 14.000.000,00 € για την οποία θα γίνουν ενέργειες αύξησης του προϋπολογισμού του ως άνω έργου στο ΠΑΑ 2014-2020, ώστε να χρηματοδοτηθεί στο σύνολό του.

Με την υπό δημοπράτηση εργολαβία θα ολοκληρωθεί το σύνολο του φυσικού αντικειμένου του διαλυμένου Έργου και θα εξασφαλιστεί η λειτουργικότητά του, αφού θα αρδεύεται η «υψηλή ζώνη» του κεντρικού Ξηρομέρου.

Για να καταστεί δυνατή η δημοπράτηση της υπόψη σύμβασης, απαιτείται η ανανέωση των περιβαλλοντικών όρων του έργου οι οποίοι έληξαν την 31-12-2016. Για την υλοποίηση της ανωτέρω απαίτησης, η ΕΥΔΕ ΚΥΛΥ έχει προχωρήσει τις διαδικασίες για την πρόσληψη Τεχνικού Συμβούλου.

Η δημοπράτηση του νέου έργου, αναμένεται να γίνει εντός του Β’ εξαμήνου του 2021.

Ο Υπουργός

Κωνσταντίνος Αχ. Καραμανλής