Δ. Αγρινίου – Παναιτώλιο: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τη διεξαγωγή αποκριάτικων εκδηλώσεων

«Περί προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την διεξαγωγή αποκριάτικων εκδηλώσεων στη Δ.Κ. Παναιτωλίου του Δήμου Αγρινίου την Κυριακή 26.02.2023».

  • Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ   Α Κ Α Ρ Ν Α Ν Ι Α Σ

Έ χ ο ν τ α ς  υ π ό ψ η:

  1. Τις διατάξεις των άρθρων 52 παρ. 2 και 109 του Ν. 2696/99 (ΦΕΚ 57/23-3-1999), «Περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν σήμερα.
  2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 208/2001 (Α-164«Αναδιάρθρωση, σύσταση, οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσιών Τροχαίας Ελληνικής Αστυνομίας».
  3. Τις διατάξεις του άρθρου 40 Π.Δ. 178/2014 «Οργάνωση Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας».
  4. Το υπ’ αριθ. 59769/1348 από 23/02/2023 έγγραφο συναίνεσης του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε..
  5. Την υπ’ αριθ. 6313/23/394536 από 24/02/2023 αναφορά του Τ.Τ. Αγρινίου.
  6. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσης Απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού προϋπολογισμού και
  7. Αποσκοπούντες στην ομαλή και ασφαλή κυκλοφορία πεζών και οχημάτων, καθώς και στην ομαλή διεξαγωγή των αποκριάτικων εκδηλώσεων στη Δ.Κ. Παναιτωλίου του Δήμου Αγρινίου που θα πραγματοποιηθούν την Κυριακή 26.02.2023,

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

ΑΡΘΡΟ 1ο 

1.-Την απαγόρευση της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων, στο τμήμα της Επαρχιακής Οδού Παναιτωλίου – Καινουργίου, από το 1ο χλμ. έως το 3ο χλμ. αυτής, κατά τις ώρες 15:30 – 19:30 της Κυριακής 26.02.2023 και την εκτροπή της κυκλοφορίας των οχημάτων, καθ’ υπόδειξη αστυνομικών, μέσω παρακαμπτήριων οδών.

2.-Την απαγόρευση στάθμευσης στο ανωτέρω τμήμα της επαρχιακής οδού Παναιτωλίου – Καινουργίου, κατά τις ώρες 14:00 – 20:00 της Κυριακής 26.02.2023. 

3.-Της ανωτέρω απόφασης προσωρινής απαγόρευσης κυκλοφορίας εξαιρούνται τα οχήματα έκτακτης ανάγκης (Ε.Κ.Α.Β., Π.Υ., κ.α.).

ΑΡΘΡΟ 2ο 

Κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα, με αποκλειστική ευθύνη των διοργανωτών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ανωτέρω (4) σχετικό, να υπάρξει προειδοποιητική σήμανση, όπου απαιτείται, διακοπής της κυκλοφορίας για την έγκαιρη ενημέρωση των χρηστών της οδού.

ΑΡΘΡΟ 3ο 

Τα χρονικά διαστήματα των παραπάνω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων (απαγόρευση στάθμευσης & διακοπής της κυκλοφορίας), δύναται να παραταθούν ή να μειωθούν και πέραν των καθορισμένων ωρών, καθώς και να μην εφαρμοσθούν στα προκαθορισμένα σημεία, εφόσον οι κυκλοφοριακές συνθήκες επιβάλλουν αυτό, κατά την κρίση του Επικεφαλής των μέτρων τροχαίας.

ΑΡΘΡΟ 4ο 

Η ισχύς της παρούσας απόφαση αρχίζει από την 14:00 ώρα της Κυριακής 26.02.2023 και κατόπιν δημοσίευσής της, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 2696/1999 Κ.Ο.Κ., την ανάρτησή της στο διαδίκτυο, σύμφωνα με το άρθρο 4 Ν. 3861/2010 και την τοποθέτηση της προβλεπόμενης οδικής σήμανσης και λήγει την 20:00 ώρα της ιδίας.

ΑΡΘΡΟ 5ο 

Οι παραβάτες της παρούσας απόφασης, διώκονται και τιμωρούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2696/1999 (Α-57) «Περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον ν. 3542/2007. Λήψη επιβαλλομένων μέτρων υλοποίησης του παρόντος άρθρου, ανατίθεται στο Τ.Τ. Αγρινίου.

-Ο-
  Διευθυντής

Δημήτριος Νικ. ΓΑΛΑΖΟΥΛΑΣ 

Αστυνομικός Διευθυντής