Διάλογος με τους ενδιαφερόμενους φορείς για την Ενέργεια

Η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα και η Γενική Διεύθυνση Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής διοργανώνουν στις 2 Δεκεμβρίου μεταξύ 10:30 και 12:00 διαδικτυακό «Διάλογο με τους ενδιαφερόμενους φορείς για την Ενέργεια».

  • Οι νέοι στόχοι για το κλίμα και την ενέργεια για το 2030 απαιτούν μείωση της κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας κατά 39 % σε σύγκριση με το 2007 σε επίπεδο ΕΕ, με ευελιξία για τα Κράτη Μέλη όσον αφορά τον τρόπο επίτευξής τους.

Σε αυτό το πλαίσιο, η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων αποτελεί βασικό πυλώνα επίτευξης των ευρωπαϊκών στόχων για το κλίμα και την ενέργεια, δεδομένου ότι τα ευρωπαϊκά κτίρια αποτελούν τον μεγαλύτερο καταναλωτή ενέργειας τελικής χρήσης.

Το 2020, η Επιτροπή δημοσίευσε μια νέα στρατηγική για την προώθηση των ανακαινίσεων των ευρωπαϊκών κτιρίων με τίτλο «Κύμα ανακαίνισης για την Ευρώπη — οικολογικός προσανατολισμός των κτιρίων μας, δημιουργία θέσεων εργασίας και βελτίωση της ζωής», την έγκριση της οποίας θα ακολουθήσει η αναθεώρηση της Οδηγίας για την Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων έως το τέλος του 2021.

Η εκδήλωση αποτελεί σημαντική ευκαιρία διαλόγου μεταξύ των υπευθύνων χάραξης πολιτικής της Επιτροπής και των ενδιαφερόμενων δημόσιων και ιδιωτικών ελληνικών φορέων στον τομέα της Ενέργειας για την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και τις επιπτώσεις της στο ελληνικό οικονομικό και κοινωνικό πλαίσιο.

e-ea.gr