Δήμος Ξηρομέρου: Οι Αντιδήμαρχοι έως τις 31 Αυγούστου του 2021

Ο Δήμαρχος Ξηρομέρου Γιάννης Τριανταφυλλάκης όρισε δημοτικούς συμβούλους ως Αντιδημάρχους του Δήμου Ξηρομέρου, με θητεία από 01.9.2020 έως 31.8.2021, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, και τους μεταβιβάζει αρμοδιότητες ως εξής:

 

1. τον Γερόλυμο Σωτήριο του Φωτίου καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

Οικονομικών θεμάτων και ιδίως:

i. Την εποπτεία και ευθύνη των οικονομικών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα των: Προσόδων, ΤΑΠ και Τελών Καθαριότητας-Φωτισμού, Ελέγχου Δημοτικής Περιουσίας, Ταμειακής Βεβαίωσης Εισπράξεων Κοινοποιήσεων φορολογητέας ύλης, Προϋπολογισμού, Εκκαθάρισης Δαπανών, Λογιστηρίου – Διπλογραφικού, Ταμείου, Αποθήκης, Διαχείρισης υλικών και αποθεματικού εξοπλισμού γραφείων.

ii. Την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση όλων των εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό πιστώσεων, συμπεριλαμβανομένων των πιστώσεων που εγγράφονται σε αυτόν με αναμόρφωση, με την έκδοση της σχετικής απόφασης ανάληψης υποχρέωσης.

Διοικητικών και θεμάτων Κοινωνικής Προστασίας και ιδίως:

– την εποπτεία και ευθύνη των Διοικητικών Υπηρεσιών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα των αρμοδιοτήτων του Γραφείου Διοικητικών Υπηρεσιών, Γραμματείας Οργάνων Διοίκησης, Ληξιαρχείου, Δημοτολογίου, Δημοτικής Κατάστασης, Πρωτοκόλλου & Διεκπεραίωσης.

– την έκδοση των πράξεων µετακίνησης εκτός έδρας,

– την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των Πολιτών ,

– τη λειτουργία των Κ.Ε.Π.,

– τη λειτουργία των Κοινωνικών Υπηρεσιών .

την έκδοση και υπογραφή όλων των αποφάσεων, εγγράφων και δικαιολογητικών που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες.

-Μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

-Μέλος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 

2. τον Μπαμπούρη Κωνσταντίνο του Θεοκλήτου καθ’ ύλην άμισθο Αντιδήμαρχο και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

-Την ευθύνη της Συντήρησης και Επισκευής Ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, και Διαχείρισης Υλικών, Καυσίμων, ανταλλακτικών μηχανολογικού εξοπλισμού και της συντήρησης των οχημάτων.

– Την ευθύνη των μηχανημάτων έργου , των γεωργικών ελκυστήρων και τον προγραμματισμό αυτών.

– Εκτέλεσης Έργων Οδοποιίας

– Την ευθύνη του τομέα της Πολιτικής Προστασίας.

– Την ευθύνη της λειτουργίας του Δ.Α.Κ. Αστακού.

Επίσης ορίζει τον Μπαμπούρη Κωνσταντίνο του Θεοκλήτου κατά τόπον Αντιδήμαρχο για τη Δημοτική Ενότητα Αστακού και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

α) Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα.

β) Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα.

γ) Τη μέριμνα για τη διατήρηση του εξοπλισμού, που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα, σε κατάσταση καλής λειτουργίας.

δ) Την υπογραφή, με εξουσιοδότηση του δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων, που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας.

ε) Τη συνεργασία με τους προέδρους των κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

στ) Έχει την ευθύνη λειτουργίας στα όρια της δημοτικής ενότητας και σε συνεργασία με τον καθ’ ύλην αρμόδιο αντιδήμαρχο με τα μέσα που θα οριστούν από αυτόν, για τα εξής αντικείμενα:

– της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας της Ενότητας , της
αποκομιδής και διαχείρισης των αποβλήτων.

– Της εποπτείας του προσωπικού που θα οριστεί να παρέχει υπηρεσίες εντός της δημοτικής
ενότητας στα ανωτέρω αντικείμενα.

 

3. τον Παληογιάννη Παναγιώτη του Ευσταθίου καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

– Την εποπτεία και ευθύνη του Περιβάλλοντος , Πρασίνου και της Καθαριότητας.

– Την ευθύνη της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας του Δήμου, της αποκομιδής και διαχείρισης των αποβλήτων, και της οργάνωσης και διάθεσης των  μέσων και του ανθρώπινου δυναμικού που απαιτούνται κάθε φορά σε κεντρικό επίπεδο.

– την επίβλεψη μελετών και έργων προστασίας περιβάλλοντος, Πρασίνου.

– Την ευθύνη των Δασών ,Δασυλλίων , δημοτικών και κοινοτικών καλλιεργητικών εκτάσεων και βοσκοτόπων, προστασία και διαχείριση των υδάτινων πόρων,

– Τις δράσεις για τα αδέσποτα ζώα.

– Την εποπτεία και ευθύνη των κοιμητηρίων.

– τα θέματα πρωτογενούς τομέα (Αγροτικής Ανάπτυξης, Κτηνοτροφίας, Αλιείας).

την έκδοση και υπογραφή όλων των αποφάσεων, εγγράφων και δικαιολογητικών που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες.

Επίσης ορίζει τον Παληογιάννη Παναγιώτη του Eυσταθίου κατά τόπον Αντιδήμαρχο για τη Δημοτική Ενότητα Αλυζίας , και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

α) Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα.

β) Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα.

γ) Τη μέριμνα για τη διατήρηση του εξοπλισμού, που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα, σε κατάσταση καλής λειτουργίας.

δ) Την υπογραφή, με εξουσιοδότηση του δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων, που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας.

ε) Τη συνεργασία με τους προέδρους των κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

στ) Έχει την ευθύνη λειτουργίας στα όρια της δημοτικής ενότητας και σε συνεργασία με τον καθ’ ύλην αρμόδιο αντιδήμαρχο με τα μέσα που θα οριστούν από αυτόν, για τα εξής αντικείμενα:

-της συντήρησης και διαχείρισης των συστημάτων ύδρευσης και των αντλιοστασίων.

– της εποπτείας του προσωπικού που θα οριστεί να παρέχει υπηρεσίες εντός της δημοτικής ενότητας στα ανωτέρω αντικείμενα.

 

4. τον Σαμαλέκο Φίλιππο του Ελευθερίου καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

– Ύδρευσης και Αποχέτευσης και ιδίως την εποπτεία και ευθύνη της επισκευής , της συντήρησης και της καλής λειτουργίας των υδραυλικών έργων ύδρευσης , αποχέτευσης ακαθάρτων και ομβρίων και των εγκαταστάσεων επεξεργασίας πόσιμου και ακάθαρτου νερού , της κατασκευής έργων επέκτασης ή ανανέωσης των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης του Δήμου και των αντίστοιχων εγκαταστάσεων επεξεργασίας νερού, της καταγραφής των καταναλώσεων νερού στους υδρομετρητές.

-Συντήρηση & Διαχείριση των αντλιοστασίων.

– Την ευθύνη Προστασίας και προαγωγής της Δημόσιας Υγείας.

-Καταστημάτων, επιχειρήσεων και εμπορίου

-τον έλεγχο καταστημάτων και επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος.

– την έκδοση πάσης φύσης αδειών που απαιτούνται για τη λειτουργία επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος.

– την έκδοση πάσης φύσης αδειών που απαιτούνται για τη λειτουργία οποιασδήποτε επιχείρησης, εκμετάλλευσης, οργανισμού, φορέα.

– τη χορήγηση αδειών άσκησης επαγγέλματος.

– τον υγειονομικό έλεγχο των καταστημάτων και επιχειρήσεων, την προστασία του καταναλωτή.

– τη λειτουργία Δημοτικών και λαϊκών αγορών, εμποροπανηγύρεων, την άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων και τη χορήγηση των σχετικών αδειών .

– τη Διαφήμιση, και τους χώρους για την τοποθέτηση πλαισίων προβολής υπαίθριας διαφήμισης.

– την επιβολή πρόστιμων για τα παράνομα πλαίσια και τις παράνομες πινακίδες (ν.2946/2001, ΦΕΚ 224Α’/2001).

την έκδοση και υπογραφή όλων των αποφάσεων, εγγράφων και δικαιολογητικών που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες.

-Πρόεδρο της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 

5. τον Τζαχρήστα Παναγιώτη του Ιωάννη καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

– Τεχνικών και Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων , Μελετών και Συγκοινωνιών και ιδίως την εποπτεία και ευθύνη των Τεχνικών Υπηρεσιών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα του Τμήματος των Τεχνικών Έργων, Τεχνικής και Γραμματειακής Υποστήριξης – Τεχνικό Αρχείο, Επίβλεψης έργων , Εκτέλεσης Κτιριακών Έργων, Εκτέλεσης Έργων Υπαίθριων Χώρων, Εκτέλεσης Έργων Ηλεκτροφωτισμού, Δικτύων, τεχνικών Συνεργείων, αρμοδιότητες του τομέα των Συγκοινωνιών.

-Την εποπτεία και ευθύνη σε θέματα υγιεινής των εργαζομένων.

– Την ευθύνη του τομέα της εξοικονόμησης ενέργειας.

-Την ευθύνη των θεμάτων λειτουργίας των σφαγείων.

-Την ευθύνη των πολεοδομικών θεμάτων.

-Την ευθύνη των παιδικών χαρών.

την έκδοση και υπογραφή όλων των αποφάσεων, εγγράφων και δικαιολογητικών που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες.

Επίσης ορίζει τον Τζαχρήστα Παναγιώτη του Ιωάννη κατά τόπον Αντιδήμαρχο για τη Δημοτική Ενότητα Φυτειών και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

α) Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα.

β) Τη μέριμνα για τη διατήρηση του εξοπλισμού, που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα, σε κατάσταση καλής λειτουργίας.

γ) Την υπογραφή, με εξουσιοδότηση του δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων, που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας.

δ) Τη συνεργασία με τους προέδρους των κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

ε) Έχει την ευθύνη λειτουργίας στα όρια της δημοτικής ενότητας και σε συνεργασία με τον καθ’ ύλην αρμόδιο αντιδήμαρχο με τα μέσα που θα οριστούν από αυτόν, για τα εξής αντικείμενα:

– της συντήρησης και διαχείρισης των συστημάτων ύδρευσης και των αντλιοστασίων.

– της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας της Ενότητας της αποκομιδήςκαι διαχείρισης των αποβλήτων.

– της εποπτείας του προσωπικού που θα οριστεί να παρέχει υπηρεσίες εντός της δημοτικής ενότητας στα ανωτέρω αντικείμενα.

-Μέλος της Οικονομικής Επιτροπής.

-Μέλος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

 

Β. Οι ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν ή να είναι μέλη του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου.

 

Γ. Η ανάκληση του αντιδημάρχου είναι δυνατή μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από τον ορισμό του, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημάρχου, για λόγους που ανάγονται στην άσκηση των καθηκόντων του.

 

Δ. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος Τζαχρήστας Παναγιώτης του Ιωάννη , που αναπληρώνει το Δήμαρχο, και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο Μπαμπούρη Κωνσταντίνο του Θεοκλήτου.

 

Ε. 1. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κου Τζαχρήστα Παναγιώτη του Ιωάννη που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κος Γερόλυμος Σωτήριος του Φωτίου.

2. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κου Μπαμπούρη Κωνσταντίνου του Θεοκλήτου, που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κος Τζαχρήστας Παναγιώτης του Ιωάννη ,

3. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κου Σαμαλέκου Φίλιππου του Ελευθερίου που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κος Μπαμπούρης Κωνσταντίνος του Θεοκλήτου

4. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κου Παληογιάννη Παναγιώτη του Ευσταθίου που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κος Γερόλυμος Σωτήριος του Φωτίου.

Ο Δήμαρχος
Τριανταφυλλάκης Ιωάννης