Εκδόθηκε η εφαρμοστική για το «Αντώνης Τρίτσης» – Τι πρέπει να κάνουν οι Δήμοι

Ακάθεκτη προχωρά η Κυβέρνηση στην εφαρμογή της Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) του Προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης», παρά τις αντιδράσεις και την απογοήτευση που έχει προκληθεί σε Δήμους ανά την Ελλάδα. Ειδικότερα, την 20η Απριλίου εκδόθηκε η εφαρμοστική Εγκύκλιος της ΚΥΑ, με οδηγίες για τις ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβούν οι ΟΤΑ δεδομένων των πλαφόν χρηματοδότησης.

« Σε συνέχεια της ΚΥΑ 6302/8.4.2021 (ΦΕΚ 1399 Β’)», αναφέρει η εγκύκλιος, «οι δυνητικοί δικαιούχοι του Προγράμματος έχουν ομαδοποιηθεί σε 7 κατηγορίες, σε επίπεδο Δήμων ή Περιφερειών και τέθηκε ανώτατο όριο συνολικού προϋπολογισμού (πλαφόν) προτάσεων (περιλαμβανομένου ΦΠΑ, όπου είναι επιλέξιμος) που μπορούν να ενταχθούν στο Πρόγραμμα για κάθε κατηγορία.

Στο ως άνω πλαίσιο και έως 31/5/2021, οι δυνητικοί δικαιούχοι του Προγράμματος καλούνται:

  • – Nα προχωρήσουν σε προτεραιοποίηση των προτάσεων που έχουν ήδη υποβάλει ή προτίθενται να υποβάλουν στο πλαίσιο των Προσκλήσεων του Προγράμματος.
  • – Να εκπονήσουν την προτεραιοποίηση λαμβάνοντας υπόψη τα ανώτατα όρια συνολικού προϋπολογισμού (πλαφόν) προτάσεων που μπορούν να ενταχθούν στο Πρόγραμμα για κάθε κατηγορία δυνητικών δικαιούχων σύμφωνα με την ΚΥΑ 6302/8.4.2021 (ΦΕΚ 1399 Β’).

Οι δυνητικοί δικαιούχοι θα πρέπει να αποστείλουν στην ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ την ως άνω προτεραιοποίηση έργων/προμηθειών, συνοδευόμενη από:

  • – Τυχόν τροποποιήσεις των Τεχνικών Δελτίων που έχουν ήδη υποβληθεί στο πλαίσιο των Προσκλήσεων του Προγράμματος (π.χ. απόσυρση υποέργου, απομείωση φυσικού και οικονομικού αντικειμένου υποέργου/ων κλπ) και στοιχείων φακέλου (π.χ. μελέτες και προϋπολογισμούς)
  • – Απόφαση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου για τις παραπάνω ενέργειες.

Επισημαίνεται ότι τα ανώτατα όρια προϋπολογισμού (πλαφόν) του Πίνακα της ΚΥΑ 6302/8.4.2021 (ΦΕΚ 1399 Β’) έχουν οριστεί σε επίπεδο Δήμου και Περιφέρειας, αντίστοιχα, οπότε περιλαμβάνουν και τα νομικά πρόσωπα των Δήμων (π.χ. ΔΕΥΑ κλπ) και των Περιφερειών.  Συνεπώς, στην ως άνω διαδικασία προτεραιοποίησης θα πρέπει να ληφθεί υπόψη το σύνολο των αιτημάτων που υποβάλλονται για λογαριασμό των δυνητικών δικαιούχων, δηλαδή περιλαμβανομένων των αιτημάτων που υποβάλλονται από τα νομικά τους πρόσωπα. »