Ένωση Αγρινίου: Μεταβίβαση Δικαιωμάτων 2023

Ένωση Αγρινίου: Για τη μεταβίβαση των δικαιωμάτων βασικής εισοδηματικής στήριξης απαιτείται η υποβολή αίτησης μεταβίβασης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.

  • Για το έτος 2023 δεν γίνονται δεκτές μεταβιβάσεις δικαιωμάτων που αποκτήθηκαν από το Εθνικό Απόθεμα έτους 2022, εκτός περιπτώσεων που αναφέρονται στην υπ αριθμ. 1930/81861/22-7-2015 ΥΑ, με εξαίρεση τις περιπτώσεις θανάτου ή ασθένειας (αποδεικνυόμενης από ιατρικά στοιχεία) που απαγορεύει επί μακρόν την άσκηση γεωργικής δραστηριότητας του δικαιούχου και η οποία προέκυψε μετά από την αίτηση χορήγησης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης από το εθνικό απόθεμα έτους 2022.

Η αίτηση μεταβίβασης υποβάλλεται στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. υποχρεωτικά με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου από τον μεταβιβαστή των δικαιωμάτων Βασικής Εισοδηματικής Στήριξης εκτός από τις παρακάτω περιπτώσεις:

α) η αίτηση της μεταβίβασης δικαιωμάτων λόγω κληρονομιάς υποβάλλεται από τον κληρονόμο-αποδέκτη

β) η αίτηση της λύσης μίσθωσης των δικαιωμάτων υποβάλλεται από τον μισθωτή των δικαιωμάτων Βασικής Εισοδηματικής Στήριξης

Σε περίπτωση υποβολής του Υποδείγματος ή της Υπεύθυνης Δήλωσης Κατανομής των κληρονομούμενων Δ.Β.Ε., ή της Υπεύθυνης Δήλωσης Ακύρωσης υπογεγραμμένων από εντολοδόχο, θα πρέπει να συνταχθεί πληρεξούσιο συμβόλαιο και όχι απλή εξουσιοδότηση, στο οποίο θα αναφέρεται με σαφήνεια η πρόθεση του εντολέα να μεταβιβαστούν ή να παραχωρηθούν τα δικαιώματα Βασικής Εισοδηματικής Στήριξης που κατέχει ή κληρονόμησε, με ενέργειες του εντολοδόχου.


Η περίοδος υποβολής της αίτησης μεταβίβασης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης για το έτος ενίσχυσης 2023 ορίζεται από 10/9/2023 έως 10/10/2023. Αιτήσεις μεταβίβασης, οι οποίες έχουν καταχωρηθεί στη διαδικτυακή εφαρμογή αλλά δεν έχουν γίνει αποδεκτές ως την ως άνω καταληκτική ημερομηνία θεωρούνται ως μη υποβληθείσες στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. για το έτος 2023.


1. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Υποχρεώσεις των συμβαλλόμενων γεωργών

⇒ Ο μεταβιβαστής των δικαιωμάτων βασικής εισοδηματικής στήριξης για την βιωσιμότητα πρέπει να είναι δικαιούχος βασικής ενίσχυσης και να κατέχει νόμιμα τα δικαιώματα που προτίθεται να μεταβιβάσει. Σε αντίθετη περίπτωση, η αίτηση μεταβίβασης θεωρείται άκυρη και απορρίπτεται. Σε περίπτωση άκυρης μεταβίβασης και εφόσον έχουν καταβληθεί οι ενισχύσεις στον αποδέκτη, τα ποσά θεωρούνται αχρεωστήτως καταβληθέντα και ανακτώνται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Δεν είναι δυνατή η μεταβίβαση των ίδιων δικαιωμάτων από το μεταβιβαστή σε περισσότερους του ενός αποδέκτες.

⇒ Τα δικαιώματα βασικής εισοδηματικής στήριξης μεταβιβάζονται σε αποδέκτη γεωργό, ο οποίος κρίνεται ενεργός γεωργός για το έτος ενίσχυσης, για το οποίο λαμβάνει χώρα η μεταβίβαση και είναι εγκατεστημένος στην ελληνική επικράτεια, εκτός των περιπτώσεων κληρονομιάς.

⇒ Σε περίπτωση που ο αποδέκτης μεταβίβασης δεν είναι πολίτης κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαιτείται η άδεια διαμονής επί μακρόν διαμένοντος ή άδεια διαμονής με πλήρη πρόσβαση στην αγορά εργασίας ή πρόσβαση στην επιχειρηματική δραστηριότητα. Άδειες διαμονής που παρέχουν πρόσβαση στη μισθωτή ή στην εξαρτημένη εργασία δεν γίνονται αποδεκτές.

⇒ Κατά τη διαδικασία μεταβίβασης των δικαιωμάτων λαμβάνεται υπόψη ο αριθμός των δικαιωμάτων που δηλώνει ο μεταβιβαστής στην αίτηση του με τη μοναδιαία αξία των δικαιωμάτων το έτος, στο οποίο λαμβάνει χώρα η μεταβίβαση, όπως εμφανίζονται στην ηλεκτρονική καταχώρηση. Μετά την καταληκτική ημερομηνία τροποποίησης ή ακύρωσης, δεν είναι δυνατή η αύξηση των δικαιωμάτων προς μεταβίβαση κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης, εφόσον προκύψει αύξηση του αριθμού δικαιωμάτων του μεταβιβαστή εκτός περιπτώσεων ευθύνης του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.

⇒ Η ακρίβεια των στοιχείων των αιτήσεων μεταβίβασης βαρύνει του ίδιους τους αντισυμβαλλόμενους, οι οποίοι έχουν υπογράψει την αίτηση μεταβίβασης. Σε περίπτωση διαπίστωσης ψευδών στοιχείων κατόπιν των ελέγχων των αιτήσεων, ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. κινεί όλες τις νόμιμες διαδικασίες παραπομπής στη δικαιοσύνη κατά τα οριζόμενα στην νομοθεσία.

⇒ Εγκεκριμένες αιτήσεις μεταβίβασης, δεν μπορούν να τροποποιηθούν κατόπιν καταγγελίας εμπλεκομένου για πλαστογραφία ή πλάνη, παρά μόνο κατόπιν τελεσίδικης δικαστικής απόφασης υποβληθείσας στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.

⇒ Οι συμβαλλόμενοι σε μία αίτηση μεταβίβασης θα πρέπει να έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα, σύμφωνα με τα άρθρα 127, 129, 133 και 134. του Αστικού Κώδικα, δηλαδή να είναι ενήλικες (ημερομηνία γέννησης προγενέστερη της 1/1/2006), εκτός της περίπτωσης αποδέκτη κληρονομιάς. Οι ανήλικοι κληρονόμοι δύνανται να μεταβιβάσουν ή να παραχωρήσουν τα κληρονομηθέντα δικαιώματα μόνο εφόσον προσκομισθεί σχετική δικαστική απόφαση που το επιτρέπει.

Όταν στην αίτηση μεταβίβασης εμπλέκεται νομικό πρόσωπο ο υπογράφων την αίτηση θα πρέπει να έχει τη σχετική αρμοδιότητα (νόμιμος εκπρόσωπος & διαχειριστής της περιουσίας της εταιρείας). Συνεπώς είναι απαραίτητη η υποβολή του καταστατικού της εταιρείας (ενδεχομένως και τυχόν τροποποιήσεων αυτού όπου ορίζεται το φυσικό πρόσωπο με τους ανωτέρω ρόλους) και σχετικής βεβαίωσης από αρμόδιο φορέα που να αποδεικνύει ότι αυτό είναι το ισχύον.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:

Η αξία των Δ.Β.Ε. δεν είναι οριστική. Η αξία των Δ.Β.Ε. έτους 2023 οριστικοποιείται μετά την επεξεργασία τους για τη «Σύγκλιση δικαιωμάτων βασικής εισοδηματικής στήριξης για το έτος 2023» και τη διασφάλιση της τήρησης του εθνικού ανώτατου ορίου του καθεστώτος βασικής ενίσχυσης για την εισοδηματική στήριξη του έτους 2023, σύμφωνα με τον Καν. (Ε.Ε.) 2115/2021 και το στρατηγικό σχέδιο της χώρας όπου ενδέχεται να είναι αναγκαία η εφαρμογή γραμμικής μείωσης ή αύξησης της αξίας των Δ.Β.Ε.

Οι ενδιαφερόμενοι θεωρείται ότι έχουν γνώση του αριθμού των δικαιωμάτων που κατέχουν, πριν προβούν στη μεταβίβαση των δικαιωμάτων καθώς και ότι γνωρίζουν ότι η μοναδιαία αξία ενδέχεται να τροποποιηθεί για το έτος 2023 λόγω, απαραίτητων για την τήρηση του ανώτατου δημοσιονομικού ορίου του καθεστώτος βασικής ενίσχυσης, γραμμικών μειώσεων ή/και αυξήσεων.


Για περισσότερες πληροφορίες και υποβολή αιτήσεων, οι παραγωγοί μπορούν να απευθύνονται καθημερινά στο Κέντρο Υποστήριξης Αγροτών της Ένωσης Αγρινίου και στο Τμήμα Επιδοτήσεων, στα κεντρικά γραφεία του Συνεταιρισμού και στα υποκαταστήματα. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 20610.69034 – 26410.69035. 2.


Όροι και προϋποθέσεις της μεταβίβασης των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης

⇒ Τα δικαιώματα βασικής εισοδηματικής στήριξης είναι δυνατόν να μεταβιβάζονται με πώληση ή με οποιαδήποτε άλλη οριστική μεταβίβαση ή να εκμισθώνονται, συνοδευόμενα ή μη από γη.

⇒ Σε περίπτωση οριστικής μεταβίβασης ή εκμίσθωσης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης με γη, τα αγροτεμάχια θα πρέπει να εμφανίζονται ως επιλέξιμα στο Ο.Π.Σ του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. το έτος 2023, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο σημείο 2 της παραγράφου 2.1 του κεφαλαίου 2 της αριθ. 43926/19-07-2023 Εγκυκλίου του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. και ο αριθμός των δικαιωμάτων, που μεταβιβάζεται, να συνοδεύεται από μεταβίβαση ίσου ή μεγαλύτερου αριθμού εκταρίων επιλέξιμης γης. Μεταβίβαση δικαιωμάτων μαζί με γη είναι δυνατή μόνο όταν τα δικαιώματα βασικής εισοδηματικής στήριξης περιφέρειας ΠΕ1, ΠΕ2 ή ΠΕ3 μεταβιβάζονται με γη, η οποία έχει χαρακτηριστεί ως ΠΕ1, ΠΕ2 ή ΠΕ3 αντίστοιχα, με βάση τα οριζόμενα στην αριθ. 520/135074/2023 Υπουργική Απόφαση (Φ.Ε.Κ. Β 3072/09-05-2023).

⇒ Τα μεταβιβασθέντα δικαιώματα βασικής εισοδηματικής στήριξης ενεργοποιούνται μόνο εντός της ίδιας περιφέρειας (ΠΕ1 ή ΠΕ2 ή ΠΕ3) της ελληνικής επικράτειας, με βάση τα οριζόμενα στο Στρατηγικό Σχέδιο της χώρας και το άρθρο 12(2) της αριθ. 520/135074/2023 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β 3072/09-05-2023).

⇒ Αριθμός δικαιωμάτων ενίσχυσης ισοδύναμος με τον συνολικό αριθμό των δικαιωμάτων ενίσχυσης που δεν έχουν ενεργοποιηθεί από γεωργό επί δύο συναπτά έτη, εκτός αν η ενεργοποίηση δεν πραγματοποιήθηκε λόγω ανωτέρας βίας ή εξαιρετικών περιστάσεων, οδηγείται στο Εθνικό Απόθεμα. Δικαιώματα ενίσχυσης, τα οποία δεν συνεπάγονται καταβολές ενισχύσεων για δύο συναπτά έτη, οδηγούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του εγκεκριμένου Στρατηγικού Σχεδίου στο Εθνικό Απόθεμα. Αδικαιολογήτως χορηγηθέντα δικαιώματα ενίσχυσης οδηγούνται στο εθνικό απόθεμα. Για τον καθορισμό των ιδιόκτητων ή μισθωμένων δικαιωμάτων του γεωργού που επιστρέφονται στο ΕΑ, δίνεται προτεραιότητα στα δικαιώματα με τη χαμηλότερη μοναδιαία αξία.

⇒ Σε περίπτωση μίσθωσης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης με γη, τα δικαιώματα και η έκταση μισθώνονται για την ίδια χρονική περίοδο. Το χρονικό διάστημα μίσθωσης των αγροτεμαχίων θα πρέπει να επιτρέπει στο αποδέκτη να αποδεικνύει ότι έχει τη γη στην κατοχή του στις 31/5 του έτους υποβολής της αίτησης μεταβίβασης καθώς και για όλα τα έτη, που διαρκεί η μίσθωση.

Με τη μίσθωση των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης με γη, τα δικαιώματα δεν μεταβιβάζονται οριστικά στον αποδέκτη αλλά επιστρέφουν στον κάτοχο των δικαιωμάτων και μεταβιβαστή μετά την ημερομηνία λήξης της μίσθωσης της γης και των δικαιωμάτων. Η επιστροφή των δικαιωμάτων στον κάτοχο λόγω λήξης της μίσθωσης δεν θεωρείται μεταβίβαση και πραγματοποιείται σύμφωνα με το ισχύον καθεστώς ενίσχυσης κατά το έτος επιστροφής.»

Δείτε αναλυτικά τη σχετική εγκύκλιο του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., με όλες τις οδηγίες, ΕΔΩ

e-ea.gr