Ερώτηση Μερμίγκη για την Παραλίμνια ζώνη στην Τριχωνίδα

Ερώτηση από το «Ανυπότακτο Αγρίνιο» προς τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγρινίου κ. Γιάννη Φαρμάκη, η οποία κοινοποήθηκε στον Δήμαρχο Αγρινίου κ. Γιώργο Παπαναστασίου και αφορά στην Παραλίμνια ζώνη στην Τριχωνίδα:

Κ. Πρόεδρε

Μετά από πρόσφατη ανάρτηση του Συντονιστή του Φορέα Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου κ. Γιάννη Σελιμά πληροφορηθήκαμε ότι «επιχωμάτωση έκτασης με καλαμιώνες (οικότυπος 72Α0) καθώς και ευτροφικής φυσικής λίμνης με βλάστηση τύπου magnopotapion ή Ηydrocharition (οικότοπος 3150), εντός της περιοχής του δικτυού Natura 2000 στην παραλίμνια ζώνη της Τριχωνίδας (Καινούργιο) πιθανώς από αντιπλημμυρικά έργα σε παρακείμενο αύλακα. 

Αποτέλεσμα κοπή δένδρων, καταστροφή ενδιαιτημάτων παρυδάτιων πουλιών, δημιουργία νέου χώρου ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων», την ώρα κατά την οποία οι διπλανές εκτάσεις είναι χαρτογραφημένοι ως ελαιώνες, χωρίς δηλαδή ο παρακείμενος αύλακας να απειλεί κάποιον οικισμό ή έστω κατοικία.

Το γεγονός αυτό βέβαια ούτε μεμονωμένο είναι ούτε πρωτόφαντο στην περιοχή.

Ερωτάτε η δημοτική αρχή

Γνωρίζει το περιστατικό και αν το γνωρίζει σε ποιες ενέργειες έχει προβεί για την αποκατάσταση του τοπιού;

Αναγνωρίζει το γεγονός ως μέρος μιας ατέρμονης ακολουθίας παρόμοιων περιστατικών τα οποία αλλοιώνουν τη μορφολογία της παραπάνω προστατευόμενης περιοχής και αν ναι ποια μέτρα για την καταπολέμηση του έχει πάρει;