Εθνικό Θέατρο: H Επιτροπή για την επιλογή νέου Καλλιτεχνικού Διευθυντή

Τέλος οι διορισμοί – Μέσω ανοιχτής διαδικασίας εκδήλωσης ενδιαφέροντος και με αυστηρά κριτήρια από εκπροσώπους των γραμμάτων και των τεχνών οι επιλογές.

  • Πενταμελής επιτροπή, αποτελούμενη από πανεπιστημιακούς και αναγνωρισμένους για την διαδρομή αλλά και για το ήθος τους καλλιτέχνες θα κάνει την επιλογή του νέου καλλιτεχνικού διευθυντή του Εθνικού Θεάτρου. Οι απευθείας διορισμοί, που αποδείχτηκαν σε αρκετές περιπτώσεις ακατάλληλοι, έχουν αντικατασταθεί πλέον, μέσω του νέου θεσμικού πλαισίου που δημιουργήθηκε πρόσφατα, από την επιλογή μέσω ανοιχτής διαδικασίας εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Όπως ανακοίνωσε σήμερα το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού στην ειδική επιτροπή που θα αξιολογήσει τους υποψηφίους και θα εισηγηθεί σχετικά με το ποιος είναι ο καταλληλότερος για την κομβική αυτή θέση, συμμετέχουν   ο ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών Νίκος Αλιβιζάτος (Πρόεδρος της Επιτροπής), η σκηνοθέτης, ηθοποιός, Καλλιτεχνική Διευθύντρια Θεάτρου Τέχνης Καρόλου Κουν Μαριάννα Κάλμπαρη, η ηθοποιός και συγγραφέας παιδικών θεατρικών έργων Ξένια Καλογεροπούλου, η αρχιτέκτων-μηχανικός, σκηνογράφος  Εύα Μανιδάκη και η ηθοποιός Ρένη Πιττακή. 

Όπως αναφέρει στην σχετικό ενημερωτικό σημείωμα, η σύνθεση της Επιτροπής, διασφαλίζει μία πολυσυλλεκτική προσέγγιση αλλά και μία βαθιά γνώση και εμπειρία, σε ατομικό επίπεδο και αθροιστικά, που καλύπτει όλες τις πτυχές των δραστηριοτήτων του Εθνικού Θεάτρου.  Μεταξύ άλλων θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην δεοντολογική συμπεριφορά των υποψηφίων.

Σύμφωνα με τη διαδικασία, το Εθνικό Θέατρο, µετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, στις 16 Ιουλίου 2021,  καταρτίζει κατάλογο υποψηφίων («Αρχικός Κατάλογος Υποψηφίων). Ο Αρχικός Κατάλογος Υποψηφίων καθώς και οι φάκελοι συμμετοχής διαβιβάζονται στην Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης και Επιλογής εντός τριών εργάσιµων ηµερών από τη λήξη της προθεσµίας υποβολής των αιτήσεων.

Η Επιτροπή, εντός δεκαπέντε ημερών συνεδριάζει προκειμένου να εξετάσει το παραδεκτό όλων των αιτήσεων που υποβλήθηκαν. Αιτήσεις εκπρόθεσμες ή χωρίς τα απαιτούµενα στοιχεία αποκλείονται από το επόµενο στάδιο της διαδικασίας. Για τη συνεδρίαση της Επιτροπής συντάσσεται Πρακτικό, στο οποίο    περιλαμβάνονται Κατάλογος Απαραδέκτων Αιτήσεων που αναφέρει όλες τις αιτήσεις που εκτιμήθηκαν ως απαράδεκτες, µε αιτιολογημένη και εξατομικευμένη εισήγηση της Επιτροπής σχετικά µε το λόγο του απαραδέκτου και Κατάλογος Παραδεκτών Αιτήσεων που αναφέρει όλες τις αιτήσεις που εκτιµήθηκαν ως παραδεκτές, µε αιτιολογηµένη και εξατοµικευµένη εισήγησή της Επιτροπής σχετικά µε την κρίση της επί του παραδεκτού.

Οι υποψήφιοι που περιλαµβάνονται στον Κατάλογο Παραδεκτών Αιτήσεων καλούνται από την Επιτροπή σε συνέντευξη. Μετά την ολοκλήρωση των συνεντεύξεων, η Επιτροπή συνεδριάζει προκειμένου να αξιολογήσει και να κατατάξει τις υποψηφιότητες µε βάση τη συνολική εικόνα τους, όπως αυτή προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου της υποψηφιότητάς τους και τη δοθείσα συνέντευξη. Για την συνεδρίαση αυτή συντάσσεται Πρακτικό στο οποίο περιλαμβάνεται κατάλογος των υποψηφίων, κατά σειρά κατάταξης αυτών µε βάση τη συνολική τους εικόνα µε αιτιολογηµένη και εξατομικευμένη εισήγησή της Επιτροπής σχετικά µε την κρίση της επί της σειράς κατάταξης («Τελικός Κατάλογος Υποψηφίων»). Το Πρακτικό αυτό διαβιβάζεται στην Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού, η οποία, µε απόφαση της, δηµοσιευτέα στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, επιλέγει και διορίζει τον Καλλιτεχνικό ∆ιευθυντή/Καλλιτεχνική ∆διευθύντρια του Θεάτρου κατ’ αποδοχή της κατάταξης της Επιτροπής και µε ειδική αιτιολογία σε περίπτωση τυχόν απόκλισης από τη γνώµη αυτής.

protothema.gr