Ιόνια Οδός: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για εκτέλεση εργασιών εγκατάστασης και συντήρησης

Απόφαση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, ετήσιας διάρκειας έτους 2023, εκτός ορίων έργου παραχώρησης, προς υλοποίηση εργασιών εγκατάστασης και συντήρησης υποδομών σήμανσης και ασφάλισης που αφορούν στο Έργο Παραχώρησης του Αυτοκινητόδρομου «Ιόνια Οδός».

 • Πιο αναλυτικά:

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

Έ χ ο ν τ α ς  υ π ό ψ η:

 • Τις διατάξεις των άρθρων 52 και 109 του Ν. 2696/99 (Φ.Ε.Κ. 57/23-3-1999), «Περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν σήμερα.
 • Τις διατάξεις του Π.Δ. 208/2001 (Α-164) «Αναδιάρθρωση, σύσταση, οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσιών Τροχαίας Ελληνικής Αστυνομίας».
 • Τις διατάξεις του άρθρου 40 Π.Δ. 178/2014 «Οργάνωση Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας».
 • Το υπ’ αριθ. IC.M7.OM.2371 από 13/06/2023 έγγραφο της αναδόχου εταιρείας (ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.)
 • Το υπ’ αριθ. 190900/4403 από 16/06/2023 έγγραφο της Π.Δ.Ε./Δ/νση Τεχνικών Έργων/ Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων.
 • Την υπ’ αριθ. 2501/29/77-β από 23/06/2023 αναφορά του Τ.Τ. Αγρινίου
 • Την υπ’ αριθ. 6325/23/1237997 από 21/06/2023 αναφορά του Α.Τ. Αμφιλοχίας και,

Αποσκοπούντες στην ομαλή και ασφαλή κυκλοφορία οχημάτων και εργαζομένων, στο πλαίσιο εργασιών  εγκατάστασης και συντήρησης υποδομών σήμανσης και ασφάλισης επί του παράπλευρου και εναλλακτικού δικτύου (Εθνικού και Επαρχιακού) εκτός ορίων Έργου Παραχώρησης, της περιοχής ευθύνης μας, 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

ΑΡΘΡΟ (1)

 1. Την εφαρμογή προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, στο παράπλευρο και εναλλακτικό οδικό δίκτυο (Εθνικό και Επαρχιακό) στο τμήμα του αυτοκινητοδρόμου της Ιόνιας Οδού από τον Α/Κ Ρίγανης (χ/θ 65+202) έως και τον Α/Κ Άρτας (χ/θ 140+891) της περιοχής ευθύνης μας, εκτός ορίων Έργου Παραχώρησης και αρμοδιότητας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, προς υλοποίηση εργασιών εγκατάστασης και συντήρησης υποδομών σήμανσης και ασφάλισης, που αφορούν το Έργο Παραχώρησης του Αυτοκινητοδρόμου.
 2. Ειδικότερα, κατά περίπτωση, θα εφαρμόζονται οι τυπικές διατάξεις σήμανσης που προβλέπονται κατά περίπτωση, ανά είδος αποκλεισμού σύμφωνα με τις εγκεκριμένες μελέτες, ήτοι:
 • Τυπικό Σχέδιο 2.2.1 (Στένωση λωρίδας σε οδό με σημαντική κυκλοφορία).
 • Τυπικό Σχέδιο 2.2.2 (Στένωση λωρίδας σε οδό με σημαντική κυκλοφορία).
 • Τυπικό Σχέδιο 2.1.3 (Εναλλάξ κυκλοφορία των δύο κατευθύνσεων)
 • Τυπικό Σχέδιο 3.2.1 (Αποκλεισμός λωρίδας σε κύρια αστική οδό)
 • Τυπικό Σχέδιο ΜΙΔ-35 (συμβολή κάθετης οδού με παράπλευρο) 
 • Τυπικό Σχέδιο ΜΙΔ-47 (εργασίες αριστερά σε συμβολή οδών)
 • Τυπικό Σχέδιο ΜΙΔ-48 (εργασίες δεξιά σε συμβολή οδών)
 1. 3Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα πραγματοποιούνται από Δευτέρα έως και Σάββατο, από τη ανατολή έως την δύση του ηλίου, κατά το χρονικό διάστημα από την Τρίτη 27.06.2023 έως την Κυριακή 31.12.2023. Ανωτέρω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα είναι προσωρινές και μετά την ολοκλήρωση των εργασιών το τμήμα της οδού θα δίδεται στην κυκλοφορία.

– Από το παραπάνω χρονικό διάστημα, ήτοι από 27.06.2023 έως και 31.12.2023, απαγορεύεται η πραγματοποίηση εργασιών συντήρησης τις Κυριακές, τα Σαββατοκύριακα της θερινής περιόδου (01/07 ως και 03/09) και κατά τις αργίες: 

 • 15η Αυγούστου, για το χρονικό διάστημα από 11.08.2023 έως 16.08.2023, 
 • 28η Οκτωβρίου, για το χρονικό διάστημα από 27.10.2023 έως 29.10.2023,
 • Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς, για το χρονικό διάστημα από 22.12.2023 έως και 31.12.2023. 

 

ΑΡΘΡΟ (2)

Η εταιρεία «ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.», σύμφωνα με τα οριζόμενα στα ανωτέρω (4) & (5) σχετικά έχει την ευθύνη και οφείλει να μεριμνά:

α) Για την επιλογή των κατάλληλων κάθε φορά εγκεκριμένων τυπικών διατάξεων προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που αντιστοιχούν στις περιπτώσεις περιορισμών / αποκλεισμών, που θα εφαρμοστούν και την προσαρμογή τους στα χαρακτηριστικά και τις συνθήκες της περιοχής των ρυθμίσεων, αλλά και για τη λήψη όλων των απαιτούμενων πρόσθετων απαραίτητων μέτρων για τη βελτίωση της κυκλοφοριακής σήμανσης, με σκοπό να προσφέρεται διαρκώς ευκρινής και άμεση αντίληψη των ρυθμίσεων και των απαιτούμενων πληροφοριών, να αποκλείεται ο χώρος των εργασιών, καθώς και να διεξάγεται με ασφάλεια η κυκλοφορία των οχημάτων και των εργαζομένων.

β) Για τη λήψη των κατάλληλων μέτρων υγείας και ασφάλειας εργαζομένων και χρηστών.

γ)  Για την απόκρυψη των ενδείξεων των υφιστάμενων μόνιμων πινακίδων και της υφιστάμενης μόνιμης οριζόντιας σήμανσης που δεν θα ισχύουν κατά τη διάρκεια των ρυθμίσεων και την τοποθέτηση προσωρινής σήμανσης σε κατάλληλες θέσεις όπου απαιτείται.

δ) Για την έγκαιρη άρση των ρυθμίσεων μετά το πέρας των εργασιών και την απομάκρυνση των μέσων σήμανσης και του μηχανικού εξοπλισμού κάθε φορά, προκειμένου το κατάστρωμα της οδού να αποδίδεται ολόκληρο στην κυκλοφορία, αφού προηγουμένως εξασφαλιστεί ότι είναι ελεύθερο από μηχανήματα, απορρίμματα, ανωμαλίες επιφάνειας κ.λπ.

ε) Για την αποφυγή αλληλοεπικάλυψης με άλλες εν ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις μικρής ή μακράς διάρκειας στην ευρύτερη περιοχή των υπό εκτέλεση εργασιών.

στ) Να ενημερώνει εγγράφως τόσο την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, όσο και την κατά τόπο αρμόδια αστυνομική υπηρεσία (Τ.Τ. Αγρινίου, Α.Τ. Αμφιλοχίας), σε εύλογο χρονικό διάστημα πριν την έναρξη των εργασιών, για το είδος αποκλεισμού, το είδος των εργασιών, το μήκος αποκλεισμού, τις εφαρμοζόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και τη χρονική διάρκειά τους.

ζ) Κατά την εφαρμογή των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων θα πρέπει να λαμβάνεται ιδιαίτερη μέριμνα, ώστε σε κάθε περίπτωση να εξασφαλίζεται η ομαλή κυκλοφορία και να ελαχιστοποιείται η παρεμπόδιση των χρηστών. Προς το σκοπό αυτό επισημαίνεται ότι θα πρέπει να συμφωνηθούν με την  κατά τόπο αρμόδια αστυνομική Υπηρεσία (Τμήμα Τροχαίας Αγρινίου, Α.Τ. Αμφιλοχίας), εκ των προτέρων, όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα που θα πρέπει να λαμβάνονται σε περίπτωση που εκτιμηθεί ή παρατηρηθεί σημαντική επίπτωση στην ομαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας στον αυτοκινητόδρομο, προκειμένου να ελαχιστοποιείται κατά το δυνατόν η παρεμπόδιση των χρηστών. Ειδική μέριμνα θα πρέπει να ληφθεί για τις ώρες που αναμένεται αυξημένος κυκλοφοριακός φόρτος (π.χ. για τις ημέρες από Παρασκευή – Κυριακή και τις περιόδους αργιών κατά την είσοδο – έξοδο των εκδρομέων), καθώς και για ημέρες δυσμενών καιρικών συνθηκών ή που τυχόν απαιτηθεί η διέλευση αποχιονιστικών μηχανημάτων.

ΑΡΘΡΟ (3)

Σε περίπτωση μη τήρησης των όρων χορήγησης της παρούσας απόφασης, αυτή θα ανακαλείται και σε περίπτωση σοβαρής διατάραξης της κυκλοφορίας θα διακόπτονται οι εργασίες με εντολή του, κατά τόπο, αρμόδιου Διοικητή ή του νόμιμου αναπληρωτή του.

ΑΡΘΡΟ  (4)

Η παρούσα απόφαση έχει ισχύ από την 07.00΄ ώρα της Τρίτης 27.06.2023, την δημοσίευσή της, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 2696/1999 Κ.Ο.Κ., την ανάρτησή της στο διαδίκτυο, σύμφωνα με το άρθρο 4 Ν. 3861/2010, την τοποθέτηση της προβλεπόμενης οδικής σήμανσης και λήγει την 17.00΄ ώρα της 31.12.2023. 

ΑΡΘΡΟ (5)

Οι παραβάτες της Απόφασης αυτής, διώκονται και τιμωρούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 52 Ν. 2696/99 (Α-57) «Περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. Λήψη επιβαλλομένων μέτρων υλοποίησης του παρόντος άρθρου ανατίθεται στο Τ.Τ. Αγρινίου και το Α.Τ. Αμφιλοχίας, κατά λόγο, τοπικής αρμοδιότητας.

-Ο-

Αστυνομικός Διευθυντής 

Δημήτριος Γαλαζούλας