Ιόνια Οδός: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την εκτέλεση εργασιών συντήρησης

Ο διευθυντής της Αστυνομίας Ακαρνανίας κύριος Δημήτρης Γαλαζούλας σε ανακοίνωσή του έκανε γνωστό, πως θα προκύψουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο τμήμα του αυτοκινητόδρομου της «Ιόνιας Οδού», στο πλαίσιο εκτέλεσης εργασιών συντήρησης οδοστρώματος και στην κατεύθυνση προς Αντίρριο.

Η ανακοίνωσή του:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 52 και 109 του Ν. 2696/99 (ΦΕΚ 57/23-3-1999), «Περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν σήμερα.

2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 208/2001 (Α-164) «Αναδιάρθρωση, σύσταση, οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσιών Τροχαίας Ελληνικής Αστυνομίας».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 40 Π.Δ. 178/2014 «Οργάνωση Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας».

4. Η υπ’ αριθ. ΕΥΔΕ/ΚΣΕΣΠ/Γ/Φ4/249779 από 5.8.2022 απόφαση της ΕΥΔΕ-ΚΣΕΣΠ με θέμα: «Έγκριση τυπικών μελετών προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων ΜΑΔ-26, ΜΑΔ-27, ΜΑΔ-28, ΜΑΔ-29 και ΜΑΔ-30».

5. Το υπ’ αριθ. IC.M7.OM.2478/11.07.2023 έγγραφο της εταιρείας «ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.» / Διεύθυνση Λειτουργίας Αυτοκινητοδρόμων.

6. Το υπ’ αριθ. ΛΕ/ΙΟ/03/12/24/220293 από 13.7.2023 έγγραφο του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων / Γ.Γ.Υπ./Γεν. Δ-νση Συγκ-κών Υποδομών/Διεύθυνση Δ17.

7. Την υπ’ αριθ. 6343/23/1407284 από 14.7.2023 αναφορά του Β΄ Τμήματος Τροχαίας Αυτ/μων Αντιρρίου – Ιωαννίνων και αποσκοπούντες στην ομαλή και ασφαλή κυκλοφορία οχημάτων και εργαζομένων, στο πλαίσιο εργασιών βαριάς συντήρησης – αποκατάστασης ασφαλτικών σε τμήματα του αυτοκινητόδρομου της «Ιόνιας Οδού» της περιοχής ευθύνης μας,

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε:

1.-Την εφαρμογή προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, ήτοι αποκλεισμό της δεξιάς λωρίδας κυκλοφορίας και της Λωρίδας Έκτακτης Ανάγκης (Λ.Ε.Α.) από την χ/θ 73+100 έως την χ/θ 72+340 του αυτοκινητοδρόμου της Ιόνιας Οδού, στην κατεύθυνση προς Αντίρριο, με εφαρμογή της τυπικής διάταξης «ΜΑΔ-30: Εργασίες Μακράς Διάρκειας / Πλήρης αποκλεισμός δεξιάς λωρίδας (διατομή 2 λωρίδων)» της εγκεκριμένης, με την ανωτέρω 4 σχετική απόφαση της Ε.Υ.Δ.Ε./Κ.Σ.Ε.Σ.Π., μελέτης και προσθήκη πινακίδας Ρ-30 (απαγορεύεται το προσπέρασμα μηχανοκίνητων οχημάτων) μαζί με τη ρυθμιστική πινακίδα Ρ-32 για τον περιορισμό του ορίου ταχύτητας σε 80 χλμ./ώρα, δηλαδή σε απόσταση 500 μ. και 300 μ. από την έναρξη της ζώνης συναρμογής εισόδου.

2.-Η ανωτέρω ρύθμιση και οι αντίστοιχες εργασίες θα ξεκινήσουν την 07.00΄ ώρα της Τρίτης 18.7.2023 και θα ολοκληρωθούν την 19.00΄ ώρα της Παρασκευής 4.8.2023. Ειδικότερα οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και οι εργασίες θα πραγματοποιούνται από Δευτέρα έως και Παρασκευή από την 07.00΄ ώρα έως την 19.00΄ ώρα και το Σάββατο από την 07.00΄ ώρα έως την 16.00΄ ώρα.

3.Οι αποκλεισμοί θα παραμένουν καθόλο το 24ωρο μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών, ενώ σε περίπτωση ταχύτερης ολοκλήρωσής τους, θα γίνει άρση των σημάνσεων και αποκατάσταση της κυκλοφορίας νωρίτερα από τον προγραμματισμένο χρόνο.

4.-Τα προκατασκευασμένα στηθαία από σκυρόδεμα τύπου «New Jersey», που αναφέρονται στο εγκεκριμένο σχέδιο της τυπικής διάταξης ΜΑΔ-30, θα τοποθετούνται εντός σήμανσης την ημέρα έναρξης των εργασιών επέμβασης στην επιφάνεια του οδοστρώματος και την είσοδο των μηχανημάτων έργου εντός της. Αντίστοιχα η απομάκρυνσή τους θα μπορεί να υλοποιηθεί με την αποκατάσταση του οδοστρώματος και την απουσία μηχανημάτων έργου.

Τυχόν πρόδρομες ή δευτερεύουσες εργασίες, όπως τοπογραφική αποτύπωση ή διαγράμμιση, θα μπορούν να υλοποιηθούν με εφαρμογή της εγκεκριμένης μελέτης χωρίς την παρουσία των εν λόγω στηθαίων.

Η εταιρεία «ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.», σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ανωτέρω (6) σχετικό:

α. Οφείλει σε όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης των εργασιών εκτέλεσης των εργασιών να τοποθετεί και να συντηρεί, σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία, την Πρότυπη Τεχνική Προδιαγραφή
σήμανσης εκτελούμενων έργων εντός και εκτός κατοικημένης περιοχής, τα εγκεκριμένα εγχειρίδια Λειτουργίας και Συντήρησης, τα Σχέδια Δράσης και τις εγκεκριμένες μελέτες, τις απαιτούμενες πινακίδες σήμανσης, φανούς, αντανακλαστικά, προειδοποιητικές και πληροφοριακές πινακίδες και γενικά να λαμβάνει κάθε απαιτούμενο μέτρο, ώστε να εξασφαλίζεται με αποκλειστική μέριμνα και ευθύνη της η ομαλή και ασφαλής διεξαγωγή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην περιοχή των εκτελούμενων έργων.

Επίσης, θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να λαμβάνει όλα τα προβλεπόμενα και απαραίτητα μέτρα προστασίας των εργαζομένων, ενώ η περιοχή των ρυθμίσεων θα πρέπει να φωτίζεται επαρκώς κατά τη διάρκεια της νύκτας και σε περίπτωση δυσμενών καιρικών συνθηκών.

β. Να προηγηθεί, με μέριμνά της, έγκαιρη ενημέρωση των χρηστών για τις πραγματοποιούμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με τον προσφορότερο τρόπο από τα Μ.Μ.Ε. και το διαδίκτυο, καθώς και να παρέχεται συνεχής πληροφόρηση για τις επικρατούσες συνθήκες κυκλοφορίας (π.χ. από εισπράκτορες, σταθερά και κινητά VMS κ.λ.π.), ώστε να εξασφαλίζονται οι απαιτήσεις ομαλούς
και ασφαλούς διεξαγωγής της κυκλοφορίας.

γ. Να γίνεται απόκρυψη των ενδείξεων των υφιστάμενων μόνιμων πινακίδων και της υφιστάμενης μόνιμης οριζόντιας σήμανσης που δεν θα ισχύουν κατά τη διάρκεια των ρυθμίσεων και να τοποθετείται προσωρινή σήμανση, όπου απαιτείται, καθώς και η τοποθέτηση κατάλληλων διατάξεων προστασίας μεταξύ εργοταξίου και χώρου οδικής κυκλοφορίας.

Σε περίπτωση μη τήρησης των όρων χορήγησης της παρούσας απόφασης, αυτή θα ανακαλείται και σε περίπτωση σοβαρής διατάραξης της κυκλοφορίας θα διακόπτονται οι εργασίες με εντολή του Διοικητή του Β΄ Τ.Τ. Αυτ/δρόμων Αντιρρίου – Ιωαννίνων ή του νόμιμου αναπληρωτή του.

Η παρούσα απόφαση έχει ισχύ από την 07.00΄ ώρα της Τρίτης 18.7.2023, την δημοσίευσή της, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 2696/1999 Κ.Ο.Κ., την ανάρτησή της στο διαδίκτυο, σύμφωνα με το άρθρο 4 Ν. 3861/2010 και την τοποθέτηση της προβλεπόμενης οδικής σήμανσης και έως την 19.00΄ ώρα της Παρασκευής 4.8.2023.

Οι παραβάτες της Απόφασης αυτής, διώκονται και τιμωρούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 52 Ν. 2696/99 (Α-57) «Περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. Λήψη επιβαλλομένων μέτρων υλοποίησης του παρόντος άρθρου ανατίθεται στο Β΄ Τ.Τ. Αυτ/δρόμων Αντιρρίου – Ιωαννίνων.

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ :

Β΄ Τ.Τ. Αυτ/δρόμων Αντιρρίου –Ιωαννίνων (Για τις δικές του ενέργειες και την επίδοση ενός αντιτύπου στην ανάδοχο εταιρεία με αποδεικτικό το οποίο να τηρήσει στο αρχείο της Υπηρεσίας του)
ΚΟΙΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ:

1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ/ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΣΥΓΚ/ΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ / ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ17

2. Α.Ε.Α. / Δ-ΝΣΗ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗΣ

3. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

4. Δ.Α. ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

5. Υπεραστικό ΚΤΕΛ Αιτωλ/νιας

6. Τοπικές εφημερίδες – Τοπικοί τηλεοπτικοί – Ραδιοφωνικοί Σταθμοί