Ιόνια Οδός: Συντήρηση ιστών ηλεκτροφωτισμού

«Περί προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, στον Α/Κ Πρεβέζης (χ/θ 89+642) του αυτοκινητόδρομου της «ΙΟΝΙΑΣ ΟΔΟΥ», στα πλαίσια ετήσιας συντήρησης ιστών ηλεκτροφωτισμού.».

  • Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

Έ χ ο ν τ α ς  υ π ό ψ η:

  • Τις διατάξεις των άρθρων 52 και 109 του Ν. 2696/99 (Φ.Ε.Κ. 57/23-3-1999), «Περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν σήμερα.
  • Τις διατάξεις του Π.Δ. 208/2001 (Α-164) «Αναδιάρθρωση, σύσταση, οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσιών Τροχαίας Ελληνικής Αστυνομίας».
  • Τις διατάξεις του άρθρου 40 Π.Δ. 178/2014 «Οργάνωση Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας».
  • Το υπ’ αριθ.  ΛΕ/ΙΟ/03/12/24/115726 από 05/05/2021 έγγραφο του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων / Γ.Γ.Υπ./Γεν. Δ-νση Συγκ-κών Υποδομών/Διεύθυνση Δ17
  • Το υπ’ αριθ. IC.M7.CC.49041 από 28/04/2021 έγγραφο της «ΝΕΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.».  
  • Η υπ’ αριθ. 63443/21/932033 από 08/05/2021 αναφορά του Β΄ Τ.Τ. Αυτ/δρόμων Αντιρρίου  – Ιωαννίνων και 

 

Αποσκοπούντες στην ομαλή και ασφαλή κυκλοφορία οχημάτων και εργαζομένων, στα πλαίσια  ετήσιας συντήρησης ιστών ηλεκτροφωτισμού, στον Α/Κ Πρεβέζης (χ/θ 89+642), του αυτοκινητόδρομου της «ΙΟΝΙΑΣ ΟΔΟΥ»,  της περιοχής ευθύνης μας, 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

ΑΡΘΡΟ (1)

  1. Την εφαρμογή προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, στον Α/Κ Πρεβέζης (χ/θ 89+642),  του αυτοκινητόδρομου της «ΙΟΝΙΑΣ ΟΔΟΥ», στα πλαίσια ετήσιας συντήρησης ιστών ηλεκτροφωτισμού. 
  2. Ειδικότερα, να εφαρμοσθεί αμφίπλευρος αποκλεισμός των κλάδων εισόδου του Αυτοκινητοδρόμου στον Α/Κ Πρεβέζης (χ/θ 89+642) του αυτοκινητοδρόμου «Ιόνια Οδός», με εφαρμογή του εγκεκριμένου σχεδίου «ΜΙΔ-8: Εργασίες Μικρής Διάρκειας / Αποκλεισμός κλάδος εισόδου» της εγκεκριμένης μελέτης «Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για διάφορες εργασίες» (DAC IC0596B/06.03.2014).
  3. Ανωτέρω εργασίες θα πραγματοποιούνται, από την 07:30 έως την 19:30 ώρα της Τρίτης 18/05/2021 ή εναλλακτικά, σε περίπτωση που δεν καταστεί εφικτή η έναρξη και ολοκλήρωση των παραπάνω εργασιών, την Τετάρτη 19/05/2021, κατά τις ίδιες ώρες. 

 

ΑΡΘΡΟ (2)

Η παραχωρησιούχος εταιρεία «ΝΕΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.», σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ανωτέρω (4) σχετικό: 

α. Οφείλει σε όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης των εργασιών να τοποθετεί και να συντηρεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, την Πρότυπη Τεχνική Προδιαγραφή Σήμανσης εκτελούμενων έργων εντός και εκτός κατοικημένης περιοχής, τα εγκεκριμένα εγχειρίδια λειτουργίας  και συντήρησης, τα σχέδια δράσης και τις εγκεκριμένες μελέτες, τις απαιτούμενες πινακίδες σήμανσης φανούς, αντανακλαστικά, προειδοποιητικές και πληροφοριακές πινακίδες και γενικά να λαμβάνει κάθε απαιτούμενο μέτρο ώστε να εξασφαλίζεται με αποκλειστική μέριμνα και ευθύνη της η ομαλή και ασφαλής διεξαγωγή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην περιοχή των εκτελούμενων έργων.  Επίσης, θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να λαμβάνει όλα τα προβλεπόμενα και απαραίτητα μέτρα προστασίας των εργαζομένων. 

β. Να προηγηθεί, με μέριμνά της, έγκαιρη ενημέρωση των χρηστών για τις πραγματοποιούμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με τον προσφορότερο τρόπο από τα Μ.Μ.Ε. και το διαδίκτυο, καθώς και να παρέχεται συνεχής πληροφόρηση για τις επικρατούσες συνθήκες κυκλοφορίας (π.χ. από εισπράκτορες, σταθερά και κινητά VMS κ.λ.π.), ώστε να εξασφαλίζονται οι απαιτήσεις ομαλούς και ασφαλούς διεξαγωγής της κυκλοφορίας.

γ. Να γίνεται απόκρυψη των ενδείξεων της υφιστάμενης μόνιμης οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης που δεν θα ισχύουν κατά την διάρκεια των ρυθμίσεων και να τοποθετείται προσωρινή σήμανσης σε κατάλληλες θέσεις. 

 

ΑΡΘΡΟ (3)

Σε περίπτωση μη τήρησης των όρων χορήγησης της παρούσας απόφασης, αυτή θα ανακαλείται και σε περίπτωση σοβαρής διατάραξης της κυκλοφορίας θα διακόπτονται οι εργασίες με εντολή του Διοικητή του Β΄ Τ.Τ. Αυτ/δρόμων Αντιρρίου – Ιωαννίνων ή του νόμιμου αναπληρωτή του.

 

ΑΡΘΡΟ  (4)

Η παρούσα απόφαση έχει ισχύ από 07:30 ώρα της Τρίτης 18/05/2021, την δημοσίευσή της, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 2696/1999 Κ.Ο.Κ., την ανάρτησή της στο διαδίκτυο, σύμφωνα με το άρθρο 4 Ν. 3861/2010 και την τοποθέτηση της προβλεπόμενης οδικής σήμανσης και έως την 19:30 ώρα της 18/05/2021 ή εναλλακτικά από την 07:30  ώρα της Τετάρτης 19/05/2021 έως την 19:30  ώρα της 19/05/2021. 

 

ΑΡΘΡΟ (5)

Οι παραβάτες της Απόφασης αυτής, διώκονται και τιμωρούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 52 Ν. 2696/99 (Α-57) «Περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. Λήψη επιβαλλομένων μέτρων υλοποίησης του παρόντος άρθρου 

ανατίθεται στο Β΄ Τ.Τ. Αυτ/δρόμων Αντιρρίου – Ιωαννίνων.

 

-Ο-

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Δημήτριος ΓΑΛΑΖΟΥΛΑΣ 

Αστυνομικός Διευθυντής