Καταγραφή Ζημιών από τις έντονες βροχοπτώσεις στον Δ. Μεσολογγίου

Καταγραφή Ζημιών από τις έντονες βροχοπτώσεις – πλημμύρες που εκδηλώθηκαν στις 3 Δεκεμβρίου 2021 στον Δήμο Ι.Π. Μεσολογγίου

  • Ο Δήμος Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ καλεί τους κατοίκους που επλήγησαν από τις πλημμύρες στις 3 Δεκεμβρίου 2021, να υποβάλλουν αίτημα καταγραφής ζημιών που υπέστησαν  οι ΚΥΡΙΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ τους.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν εντός 30 ημερών έως και την Δευτέρα 3 Ιανουαρίου 2021, από 8:00π.μ. ως 14:00μ.μ., να υποβάλλουν τα δικαιολογητικά τους στο Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας και στο Κέντρο Κοινότητας του Δήμου μας.

Πληροφορίες στα τηλέφωνα  26313/63400 και 26313/63431, 26313/63425

Επίσης, οι αιτήσεις με τα απαραίτητα δικαιολογητικά μπορούν να κατατεθούν και ηλεκτρονικά στο email: [email protected]

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

  • Αίτηση συμπληρωμένη με υπογραφή του δικαιούχου

(αν υποβληθεί από εκπρόσωπο απαιτείται εξουσιοδότηση με γνήσιο της υπογραφής)

  • Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας
  • Δήλωση φορολογίας εισοδήματος Έντυπο Ε1 του τελευταίου φορολογικού έτους.
  • Δήλωση Στοιχείων Ακινήτων Έντυπο Ε9, συνοδευόμενη από Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνεται ότι δεν υπάρχει μεταβολή, σε περίπτωση ιδιοκτήτης κατοικίας.
  • Μισθωτήριο ή Παραχωρητήριο Έντυπο Ε2 σε περίπτωση μίσθωσης ή παραχώρησης κύριας κατοικίας.
  • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
  • ΙΒΑΝ τραπεζικού λογαριασμού δικαιούχου
  • Βεβαίωση χορήγησης επιδόματος αναπηρίας για άτομα που λαμβάνουν προνοιακό επίδομα από τον ΟΠΕΚΑ.
  • Αν οι δικαιούχοι είναι περισσότεροι λόγω συγκατοίκησης, η οικονομική ενίσχυση χορηγείται σε έναν εξ’ αυτών, μετά από εξουσιοδότηση που θα του παρέχουν οι υπόλοιποι.