Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για εγκατάσταση φωτεινής σηματοδότησης στην Ε.Ο. Αντιρρίου – Ιωαννίνων

Α   Π   Ο   Φ   Α   Σ   Η

«Περί προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την εκτέλεση εργασιών στην Ε.Ο. Αντιρρίου – Ιωαννίνων, για την κατασκευή του έργου ” Εγκατάσταση κόμβων φωτεινής σηματοδότησης στην Π.Δ.Ε.” ».

Ο ΑΝΑΠΛ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ Α Κ Α Ρ Ν Α Ν Ι Α Σ

Έ χ ο ν τ α ς  υ π ό ψ η:

  1. 1. Τις διατάξεις των άρθρων 52 και 109 του Ν. 2696/99 (ΦΕΚ 57/23-3-1999), «Περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν σήμερα.
  2. 2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 208/2001 (Α-164) «Αναδιάρθρωση, σύσταση, οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσιών Τροχαίας Ελληνικής Αστυνομίας».
  3. 3. Τις διατάξεις του άρθρου 40 Π.Δ. 178/2014 «Οργάνωση Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας».
  4. 4. Το υπ’ αριθ. 64892/1503 από 11/03/2022 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε..
  5. 5. Την υπ’ αριθ. 6325/22/650244 από 29/03/2022 αναφορά του Α.Τ. Αμφιλοχίας.

Και αποσκοπούντες στην απρόσκοπτη εκτέλεση των εργασιών,  στην ομαλή και ασφαλή κυκλοφορία  οχημάτων και εργαζομένων,

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε 

ΑΡΘΡΟ (1)

1.-Τον περιορισμό του πλάτους του οδοστρώματος και την επιβολή περιορισμών ως προς τα όρια ταχύτητας όλων των κυκλοφορούντων οχημάτων στις ακόλουθες θέσεις της Ε.Ο. Αντιρρίου – Ιωαννίνων, προκειμένου εκτελεσθούν εργασίες για την κατασκευή του έργου ” Εγκατάσταση κόμβων φωτεινής σηματοδότησης στην Π.Δ.Ε. “:

α. Εντός πόλεως Αμφιλοχίας, στο ύψος του Γυμνασίου Αμφιλοχίας (χ/θ 108+500) και

β. Στο Μενίδι Αιτωλ/νιας, στο ύψος του Σχολικού Συγκροτήματος (χ/θ 135+000).

2.- Ανωτέρω εργασίες θα πραγματοποιηθούν ως εξής: 

Α. Στην χ/θ 108+500 της Ε.Ο. Αντιρρίου – Ιωαννίνων, από την Πέμπτη 31/03/2022 έως και την Παρασκευή 01/04/2022, καθώς και την Δευτέρα 04/04/2022, κατά τις ώρες 07.00΄ έως  19.00΄. 

Β. Στην χ/θ 135+000 της Ε.Ο. Αντιρρίου – Ιωαννίνων, από την Τρίτη 05/04/2022 έως και Πέμπτη 07/04/2022, κατά τις ώρες 07.00΄ έως  19.00΄. 

3.– Μετά το πέρας των εργασιών τα ανωτέρω τμήματα της Ε.Ο. θα δίδονται εκ νέου στην κυκλοφορία.

ΑΡΘΡΟ (2)

Κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα, με ευθύνη του αναδόχου ΠΛΩΤΑ Ανδρέα, να ληφθούν όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για την ακώλυτη και ασφαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων και να τοποθετηθεί η προβλεπόμενη από το άρθρο 9 του Κ.Ο.Κ. εργοταξιακή σήμανση, σε συνδυασμό με την υπ’ αριθ. ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/502 από 9/7/2003 απόφαση Υφ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (τεχνική προδιαγραφή σήμανσης εκτελούμενων οδικών έργων) και την υπ’ αριθ. (4) σχετική εγκεκριμένη μελέτη σήμανσης του έργου.

ΑΡΘΡΟ (3)

Η παρούσα απόφαση θα ισχύει από την 07.00΄ ώρα της 31/03/2022 και ύστερα από την δημοσίευσή της, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 2696/1999 Κ.Ο.Κ. , την ανάρτησή της στο διαδίκτυο, σύμφωνα με το άρθρο 4 Ν. 3861/2010 και την τοποθέτηση της προβλεπόμενης εργοταξιακής σήμανσης και λήγει την 19.00΄ ώρα της 07/04/2022.

ΑΡΘΡΟ (4)

Οι παραβάτες της Απόφασης αυτής, διώκονται και τιμωρούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2696/99 (Α-57) «Περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν σήμερα. Λήψη επιβαλλομένων μέτρων υλοποίησης παρόντος άρθρου, ανατίθεται στο Αστυνομικό Τμήμα Αμφιλοχίας.

Ο  ΑΝΑΠΛ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ
Κωνσταντίνος ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

Αστυνομικός Διευθυντής