Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Εθνική Οδό Αντιρρίου – Ιωαννίνων

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αποφάσισε ο Αστυνομικός Διευθυντής Ακαρνανίας στην  Εθνική Οδό Αντιρρίου – Ιωαννίνων για εργασίες αναβάθμισης και αντικατάστασης φωτεινών σηματοδοτών.

  • Την επιβολή περιορισμών ως προς τα όρια ταχύτητας των κυκλοφορούντων οχημάτων, καθώς και τον περιορισμό του πλάτους του οδοστρώματος, στους κάτωθι κόμβους της Εθνικής Οδού Αντιρρίου – Ιωαννίνων για την πραγματοποίηση εργασιών αναβάθμισης και αντικατάστασης φωτεινών σηματοδοτών:

α. Ι.Κ. Προς ΜΠΟΥΚΑ & Αμφιλοχικό Άργος (Αμφιλοχία),
β. Ι.Κ. Οικισμού Στάνου (Αμφιλοχία),
γ. Διάβαση οικισμού Στάνου (Αμφιλοχία),
δ. Οδός Καλλέργη (Αγρίνιο) και
ε. Οδός Κυριαζή (Αγρίνιο).

Ανωτέρω εργασίες θα πραγματοποιούνται, κατά τις ώρες από 08.00΄ έως 17.00΄, για το χρονικό διάστημα από 07/07/2021 έως και 09/07/2021.

Μετά το πέρας των εργασιών το ανωτέρω τμήμα θα αποκατασταθεί και θα δοθεί εκ νέου στην κυκλοφορία.

Κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα, με ευθύνη της αναδόχου εταιρείας «ΕΥΡ. ΗΛΕΚ. ΕΠΕ» ληφθούν όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για την ακώλυτη και ασφαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων και να τοποθετηθεί η προβλεπόμενη από το άρθρο 9 του Κ.Ο.Κ. εργοταξιακή σήμανση, σε συνδυασμό με την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/502 από 9/7/2003 απόφαση Υφ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (τεχνική προδιαγραφή σήμανσης εκτελούμενων οδικών έργων) και την υπ’ αριθ. (4) σχετική εγκεκριμένη μελέτη σήμανσης του έργου.

Η παρούσα απόφαση έχει ισχύ από την 08.00΄ ώρα της 07/07/2021, την δημοσίευσή της, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 2696/1999 Κ.Ο.Κ., την ανάρτησή της στο διαδίκτυο, σύμφωνα με το άρθρο 4 Ν. 3861/2010 και την τοποθέτηση της προβλεπόμενης οδικής σήμανσης και έως την 17.00΄ ώρα της 09/07/2021.

Οι παραβάτες της απόφασης αυτής, διώκονται και τιμωρούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2696/99 (Α-57) «Περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν σήμερα. Λήψη επιβαλλομένων μέτρων υλοποίησης παρόντος άρθρου, ανατίθεται στο Τ.Τ. Αγρινίου και το Α.Τ. Αμφιλοχίας, κατά τόπο αρμοδιότητας.