Η νέα κατανομή για την κατάρτιση των Νέων Αγροτών – Όσα ισχύουν για την Περιφέρεια Δ. Ελλάδας

Με Υπουργική απόφαση τροποποιείται η Πρόσκληση για την υποβολή πρότασης στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α.) 2014-2020 ΔΡΑΣΗ 1.1.1: «Δράσεις Κατάρτισης και Ανάπτυξης Δεξιοτήτων για νέους γεωργούς και μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις» του Μέτρου 1 «Δράσεις μετάδοσης Γνώσεων και Ενημέρωσης» του Π.Α.Α. 2014-2020».

  • Ουσιαστικά πρόκειται για τους δικαιούχους του υπομέτρου 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Π.Α.Α. 2014-2020 για τις Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδος, Ηπείρου, Ιονίων Νήσων, Δυτικής Ελλάδος, Πελοποννήσου, Αττικής, Νοτίου Αιγαίου, Βορείου Αιγαίου και Κρήτης των οποίων οι πράξεις εντάχθηκαν στο πλαίσιο της 3ης Πρόσκλησης για την υποβολή αιτήσεων στήριξης (έτος 2021) του υπομέτρου 6.1.

Υπενθυμίζουμε ότι η Δράση αφορά στην επαγγελματική κατάρτιση και ανάπτυξη δεξιοτήτων για νέους γεωργούς έτσι ώστε να τους δοθούν οι απαραίτητες γνώσεις και προσόντα για να γίνουν επιχειρηματίες αγρότες οι οποίοι συνειδητά θα αποφασίζουν για τις γεωργικές τους εκμεταλλεύσεις.

Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη που διατίθεται για την ένταξη της πράξης ανέρχεται σε 14.275.950,00 € με την παρούσα Πρόσκληση και κατανέμεται κατά περιοχή εστίασης και Περιφέρεια ως ακολούθως:

Η δημόσια δαπάνη της Πράξης υπολογίζεται με βάση τον τύπο: αριθμός ωρών x αριθμός καταρτιζόμενων x μοναδιαίο κόστος: 150 ώρες x 14.642 καταρτιζόμενοι x 6,50€.

e-ea.gr