Ο Δήμος Ι.Π. Μεσολογγίου για το εφάπαξ ειδικό βοήθημα επανασύνδεσης του ρεύματος

Ο Δήμος Ι.Π. Μεσολογγίου ενημερώνει ότι με την αριθμ. ΚΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/124788/2150/2021 (ΦΕΚ 6302/29-12-2021 Τ.Β’), δίνεται η δυνατότητα στους ευπαθείς καταναλωτές με χαμηλά εισοδήματα κύριων κατοικιών που έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές παροχής ηλεκτρικού ρεύματος μέχρι και τις 31/12/2021, να αποσυνδεθούν ή να έχουν αποσυνδεθεί από το δίκτυο μέχρι τις 15-02-2022 και παραμένουν αποσυνδεδεμένοι έως την ολοκλήρωση της διαδικασίας, να υποβάλλουν αιτήσεις στο ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, προκειμένου να αξιολογηθούν και να διαβιβαστούν στην «Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε.» για τις περαιτέρω ενέργειες.

  • Επισημαίνονται τα εξής:
    Η αποσύνδεση παροχής ρεύματος θα πρέπει να αφορά την κύρια κατοικία του υπό εξέταση δικαιούχου.

Το ειδικό βοήθημα καταβάλλεται από τη «Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε.» απευθείας στον τελευταίο Προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας, όπου εκκρεμούν οι οφειλές του δικαιούχου.

Το ποσό του χορηγούμενου βοηθήματος προσδιορίζεται ανάλογα με το ύψος της συνολικής οφειλής του καταναλωτή προς τον Προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας.

Το μέρος της οφειλής που δεν καλύπτεται από το βοήθημα, διακανονίζεται και εξοφλείται από τους καταναλωτές σε άτοκες μηνιαίες δόσεις, ο αριθμός των οποίων ορίζεται από τον εκάστοτε Προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:
1) Δήλωση εισοδήματος φυσικών προσώπων (Ε.1) του τελευταίου φορολογικού έτους όλων των μελών του νοικοκυριού.
2) Δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε.9) όλων των μελών του νοικοκυριού, εφόσον προβλέπεται η υποχρέωση υποβολής της.

3) Πράξη διοικητικού προσδιορισμού του φόρου εισοδήματος (εκκαθαριστικό) του τελευταίου φορολογικού έτους όλων των μελών του νοικοκυριού.
4) Πράξη διοικητικού προσδιορισμού του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.I.A.) του τελευταίου φορολογικού έτους όλων των μελών του νοικοκυριού.
5) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
6) Γνωμάτευση πιστοποίησης αναπηρίας από ΚΕ.Π.Α για νοικοκυριό που στη σύνθεση του περιλαμβάνει και άτομο ή άτομα με αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω.
7) Βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα ή Κρατικού Νοσοκομείου, με την οποία πιστοποιείται η ανάγκη κατ’ οίκον χρήσης συσκευής μηχανικής υποστήριξης απαραίτητης για τη ζωή ατόμου ή ατόμων που περιλαμβάνονται στην σύνθεση του νοικοκυριού.
8) Αντίγραφο λογαριασμού κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας.
9) Δικαιολογητικά μεταβολής των παραπάνω. Σε περίπτωση αλλαγής οποιουδήποτε από τα παραπάνω στοιχεία, προσκόμιση οποιουδήποτε δικαιολογητικού που τεκμηριώνει την μεταβολή.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των αιτήσεων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Κέντρο Κοινότητας με Παράρτημα Ρομά, του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου (Σταυροπούλου 31 Ισόγειο) και στα τηλέφωνα 26313/363425, 2631363431 από Δευτέρα έως Παρασκευή: 9:00 π.μ. έως 13:00 μ.μ.

Υπεύθυνοι Eπικοινωνίας: Παππά Μαρία και Καρέτσου Μαρία.

 

AITHΣΗ

ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΦΑΠΑΞ ΕΙΔΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ

ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΣΗΣ  ΠΑΡΟΧΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

(Σύμφωνα με το άρθρο 36 Ν.4508/2017  και την υπ αριθμ.ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/124788/2150/ΦΕΚ 6302/29-12-2021 ΚΥΑ)

         

          ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ, ….. / ..…/ 2022

 

          ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ               Αρ. Πρωτ.:…………….…………

 

ΕΠΩΝΥΜΟ: Παρακαλώ να εξεταστεί η αίτηση μου, για την χορήγηση του εφάπαξ ειδικού βοηθήματος επανασύνδεσης παροχής ηλεκτρικού ρεύματος της κύριας κατοικίας μου, για την οποία υπάρχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές μέχρι και τις 31.12.2021 ή έχει αποσυνδεθεί από το δίκτυο  μέχρι τις 15/02/2022 και παραμένει αποσυνδεδεμένο. 

Η παρούσα μου αίτηση επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης του Ν. 1599/1986 ως προς τα στοιχεία που έχω δηλώσει.

Συνημμένα υποβάλλω τα παρακάτω δικαιολογητικά μου ως δικαιούχου και όλων των μελών που συνοικούν μαζί μου.

ΟΝΟΜΑ:
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ:
ΑΦΜ:
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:
ΠΕΡΙΟΧΗ:
ΤΗΛ. (ΚΙΝΗΤΟ):
ΤΗΛ. (ΣΤΑΘΕΡΟ):

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

1. Δήλωση Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων (Ε1) του τελευταίου φορολογικού έτους όλων των μελών του νοικοκυριού
2. Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού του Φόρου εισοδήματος(Εκκαθαριστικά σημειώματα) του τελευταίου φορολογικού έτους  όλων των μελών του νοικοκυριού
3. Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού ΕΝΦΙΑ του τελευταίου φορολογικού έτους όλων των μελών του νοικοκυριού
4. Δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9) όλων των μελών του νοικοκυριού
5. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
6. Γνωστοποίηση πιστοποίησης Αναπηρίας Επιτροπής ΚΕΠΑ σε ισχύ (εάν υπάρχει)
7. Βεβαίωση Ασφαλιστικού Φορέα/Νοσοκομείου για την ανάγκη κατ’ οίκον  μηχανικής υποστήριξης σε ισχύ (εάν υπάρχει)
8. Αντίγραφο λογαριασμού κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας
9. Δικαιολογητικά μεταβολής των παραπάνω. Σε περίπτωση αλλαγής οποιουδήποτε  από τα παραπάνω στοιχεία,  προσκόμιση οποιουδήποτε δικαιολογητικού που τεκμηριώνει την μεταβολή.
  • Συναινώ για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων μου τα οποία παρατίθενται στην αίτησή μου για τους σκοπούς του αιτήματος.
                                                                                          Ο/Η  ΑΙΤΩΝ/ΟΥΣΑ                                                                                           ………………………………………………… 

                                                                                           (ΥΠΟΓΡΑΦΗ)