Ποιοι θα συνεχίσουν να λαμβάνουν κατώτατη σύνταξη 486,84 ευρώ

Διάταξη που προβλέπει πως τα κατώτατα όρια του ΙΚΑ (486,84 ευρώ) και του Δημοσίου (364,45 ευρώ) τα οποία καταργήθηκαν με τις διατάξεις του ν. 4387/2016,  εξακολουθούν να ισχύουν για την κρίση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος των μελών των οικογενειών των αγωνιστών της Εθνικής Αντίστασης και των λογοτεχνών — καλλιτεχνών, αντίστοιχα, περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο «Κρατική αρωγή προς επιχειρήσεις και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς για θεομηνίες, επείγουσες ρυθμίσεις για τη στήριξη της οικονομίας, συμπληρωματικός κρατικός προϋπολογισμός και συνταξιοδοτική ρύθμιση» που κατέθεσε το υπουργείο Οικονομικών στη Βουλή.

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του σχεδίου νόμου, η ρύθμιση αυτή είναι αναγκαία, όχι μόνο λόγω της κατάργησης των ως άνω ορίων, αλλά και λόγω του ότι τα όρια των 346 ή 384 ευρώ – αναλόγως των ετών ασφάλισης – που θέτει ο ν. 4387/2016, δεν μπορούν να επιτελέσουν τον ρόλο των κατωτάτων ορίων για τους εξής λόγους:

Δεν αποτελούν κατά κυριολεξία κατώτατα όρια, καθώς αφορούν μόνο στην εθνική σύνταξη, χωρίς να συνυπολογίζεται το ύψος της ανταποδοτικής, το οποίο εξαρτάται από τις αποδοχές, τα έτη ασφάλισης και τα ποσοστά αναπλήρωσης.
Εάν εφαρμόζονταν, θα έθεταν σαφώς σε δυσμενέστερη Θέση τους υποψηφίους για μεταβίβαση των πολιτικών συντάξεων του ν. 2320/1995 (καθώς το όριο θα μειωνόταν από τα 486,84 ευρώ στα 346 ή 384 ευρώ ανά μήνα), καθώς και των συντάξεων λογοτεχνών — καλλιτεχνών (στην περίπτωση που ως όριο θεωρείτο εκείνο των 346 ευρώ), με αποτέλεσμα την αυστηροποίηση των προϋποθέσεων μεταβίβασης, αλλά και τη δημιουργία ανισοτήτων.
Η εν λόγω διάταξη θα προκαλέσει ετήσια δαπάνη ποσού 180 χιλ. ευρώ περίπου, από την καταβολή αυξημένων συντάξεων στα μέλη των οικογενειών αγωνιστών της Εθνικής Αντίστασης συνταξιούχων Ο.Γ.Α. καθώς και στα μέλη των οικογενειών των λογοτεχνών – καλλιτεχνών και εφάπαξ δαπάνη ποσού 916 χιλ. ευρώ περίπου, από την καταβολή αναδρομικών ποσών συντάξεων, για το διάστημα από 12-5-2016 έως και την ημερομηνία έναρξης ισχύος του υπό ψήφιση νόμου, σε μέλη των οικογενειών αγωνιστών της Εθνικής Αντίστασης συνταξιούχων Ο.Γ.Α. καθώς και σε μέλη των οικογενειών των λογοτεχνών – καλλιτεχνών