Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ-ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής τις 6-4-2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 75, του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν.4555/2018 και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους» (Α΄ 55/11-3-2020) και την υπ’ αριθ. πρωτ. 18318/13-3-2020 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ), για λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

1. Αποδοχή δωρεάς Τροχήλατων μεταλλικών κάδων απορριμμάτων για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας.

2. «Αποδοχή των όρων συμμετοχής και υποβολή πρότασης στην ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤ12 του Προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Δράσεις Ηλεκτροκίνησης στους Δήμους».

3. Αποδοχή των όρων της απόφασης ένταξης για τη πράξη «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΒΟΝΙΤΣΑΣ, ΠΑΛΑΙΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΚΤΙΟΥ – ΒΟΝΙΤΣΑΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5070803 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020».

4. Έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης , καθώς και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου: “Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες ΔΕ Ανακτορίου και ΔΕ Παλαίρου (Εκτιμώμενης αξίας 53.320 Ευρώ)

5. Έγκριση 2ου πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας και αξιολόγησης προσφορών του ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού για το έργο «ΣΥΝΔΕΣΗ ΧΩΡΑΣ – ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΞΥΛΙΝΗ ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΑ».

6. Έγκριση 1ου πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας του Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για το έργο ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝΤΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΚΤΙΟΥ ΒΟΝΙΤΣΑΣ ΣΤΟ ΝΕΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΔ 99/2017» με Α.Α ΕΣΗΔΗΣ 94025

7. Έγκριση 1ου πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας του Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΚΤΙΟΥ- ΒΟΝΙΤΣΑΣ».

8. Έγκριση 1ου πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της Ηλεκτρονικής Διαπραγμάτευσης για τη προμήθεια: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2020-2021 ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΚΤΙΟΥ – ΒΟΝΙΤΣΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ».

9. Επικαιροποίηση -διόρθωση και έγκριση της υπ΄αρθμ 2/2021 μελέτης μόνο ως προς τα υλικά της κατηγορίας Δ χωρίς αλλαγή του ποσού.

10. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε ΚΑΙ 1ΟΥ Π.ΚΤΜΝΕ για το έργο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΧΥΤΑ ΤΗΣ 3ης ΔΕΝ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ».

11. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής και προσωρινής παραλαβής εργασιών για το έργο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΛΟΓΩ ΕΝΤΟΝΩΝ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΕΩΝ Δ.Ε ΑΝΑΚΤΟΡΙΟΥ».

12. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής και προσωρινής παραλαβής εργασιών για το έργο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΛΟΓΩ ΕΝΤΟΝΩΝ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΕΩΝ Δ.Ε ΠΑΛΑΙΡΟΥ».

13. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής και προσωρινής παραλαβής εργασιών για το έργο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΔΕ ΑΝΑΚΤΟΡΙΟΥ».

14. Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης ΔΕΔΔΗΕ για μετατόπιση παροχής (επαύξηση ρεύματος) στο ΓΗΠΕΔΟ ΒΟΝΙΤΣΑΣ.

15. Έγκριση αποζημίωσης μετακινήσεων του Δημάρχου.

16. Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας για το έτος 2021.