64 νέες εντάξεις στις Επιχειρησιακές Ομάδες

Οι συνολικά ενταγμένες πράξεις ανέρχονται σε 117 και η συνολική δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 502.689,33€.

  • Υπεγράφη η 1ηΤροποποίηση της αρ. πρωτ. 5574/05.12.2022 Απόφασης ένταξης πράξεων στη Δράση 2 των Υπομέτρων 16.1 – 16.2 «Ίδρυση και λειτουργία Επιχειρησιακών Ομάδων της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας για την παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα της γεωργίας» εθνικής και διακρατικής εμβέλειας και 16.1 – 16.5 «Συνεργασία για περιβαλλοντικά έργα περιβαλλοντικές πρακτικές και δράσεις για την κλιματική αλλαγή» περιφερειακής και εθνικής εμβέλειας του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α.) 2014 – 2020.

Με την τροποποίηση εντάσσονται επιπλέον 64 πράξεις. Πιο συγκεκριμένα το υπουργείο αποφάσισε: την επιπλέον ένταξη στη Δράση 2 του Υπομέτρου 16.1 – 16.2 «Ίδρυση και λειτουργία Επιχειρησιακών Ομάδων της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας για την παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα της γεωργίας» είκοσι τριών (23) παραδεκτών αιτήσεων στήριξης (είκοσι (20) εθνικής και τρία (3) διακρατικής εμβέλειας) και την επιπλέον ένταξη στη Δράση 2 του Υπομέτρου 1 – 16.5 «Συνεργασία για περιβαλλοντικά έργα περιβαλλοντικές πρακτικές και δράσεις για την κλιματική αλλαγή» σαράντα ενός (41) παραδεκτών αιτήσεων στήριξης (είκοσι τριών (23) περιφερειακής και δεκαοκτώ (18) εθνικής εμβέλειας) του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α.) 2014 – 2020, που καλύπτονται από τον προϋπολογισμό, οι οποίες είναι καταχωρημένες στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (εφεξής Π.Σ.Κ.Ε.) και περιλαμβάνονται στα παραρτήματα Α και Β της παρούσας που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της.

Η δημόσια δαπάνη των επιπλέον εξήντα τεσσάρων (64) πράξεων ανέρχεται σε 798.216,22 € και θα χρηματοδοτηθεί από την ΣΑ 082/1 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε). Η ημερομηνία ολοκλήρωσης και αποπληρωμής των Πράξεων ορίζεται η 31/12/2025.

Αναλυτικά η Απόφαση και οι σχετικοί πίνακες ΕΔΩ

e-ea.gr