«Αλλάζω θερμοσίφωνα»: Έρχεται επιδότηση για ηλιακό μέσα στον Μάρτιο

Ενισχύσεις συνολικού ύψους 100 εκατ. ευρώ για την αντικατάσταση ηλεκτρικών από ηλιακούς θερμοσίφωνες θα παράσχει το νέο πρόγραμμα «Αλλάζω θερμοσίφωνα» που αναμένεται να προκηρυχθεί μέσα στο Μάρτιο.

  • Την περασμένη εβδομάδα κατατέθηκε στη Βουλή η σχετική τροπολογία, η οποία εντάχθηκε ως άρθρο στο νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών με τον τίτλο: «Σύστημα Καινοτομίας στον δημόσιο τομέα – Ρυθμίσεις Γενικής Γραμματείας Ανθρωπίνου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα – Ρυθμίσεις για τη λειτουργία των Ο.Τ.Α. α΄ και β’ βαθμού και των αποκεντρωμένων διοικήσεων και για την ευζωία των ζώων συντροφιάς – Λοιπές επείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις».

Συγκεκριμένα με το άρθρο 95 του νομοσχεδίου με τον τίτλο «πρόγραμμα επιδότησης αντικατάστασης οικιακών συστημάτων παραγωγής ζεστού νερού χρήσης με ηλιοθερμικά συστήματα» που πλέον ψηφίστηκε και είναι νόμος του κράτους παρέχεται στον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας η εξουσιοδότηση για την προκήρυξη προγράμματος αντικατάστασης οικιακών συστημάτων παραγωγής ζεστού νερού χρήσης (ΖΝΧ) με ηλιοθερμικά συστήματα και για ανακύκλωση των αποσυρόμενων συσκευών μέσω συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης.

Ειδικότερα στην παράγραφο 1 του άρθρου 95 σημειώνεται: Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και των κατά περίπτωση συναρµόδιων Υπουργών δύναται να προκηρύσσονται δράσεις, χρηµατοδοτούµενες από το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων
(Π.Δ.Ε.) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας ή και από άλλες πηγές, που αφορούν στην αντικατάσταση οικιακών συστηµάτων παραγωγής Ζεστού Νερού Χρήσης (ΖΝΧ), µε ηλιοθερµικά συστήµατα παραγωγής ΖΝΧ αι στην ανακύκλωση των αποσυρόµενων συσκευών, µέσω συστήµατος εναλλακτικής διαχείρισης και ανακύκλωσης από πιστοποιηµένους φορείς, σύµφωνα µε τονβν. 4819/2021 (Α΄ 129)».

Επίσης στην παράγραφο 3 του άρθρου 95  σημειώνεται ότι «φορέας υλοποίησης και ελέγχου των δράσεων της παρούσας ορίζεται η Επιτελική Δοµή ΕΣΠΑ, του Τοµέα Ενέργειας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Με την απόφαση της παρ. 1 προβλέπονται οι αρµοδιότητες του φορέα υλοποίησης, τα καθήκοντα και οι όροι υλοποίησης των δράσεων, καθώς και κάθε άλλο ειδικό θέµα σχετικό µε την ανάληψη, εκπλήρωση και εποπτεία της άσκησης των καθηκόντων που απορρέουν από αυτήν».

Η δομή του προγράμματος (αντικατάσταση – απόσυρση παλαιών συσκευών και επιδότηση αγοράς νέων) προσομοιάζει με το πρόγραμμα «ανακυκλώνω – αλλάζω συσκευή» μέσω του οποίου επιδοτήθηκε η αντικατάσταση κλιματιστικών, ψυγείων και καταψυκτών. Και στο νέο πρόγραμμα θα ισχύσουν εισοδηματικά κριτήρια για την προτεραιοποίηση των αιτήσεων και το ύψος της επιδότησης.

Σύμφωνα με το σχεδιασμό του υπουργείου για το πρόγραμμα επιδότησης προβλέπεται:

Επιδότηση 35%

Έως 770 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

Τα κριτήρια επιλογής των δικαιούχων:

ΑΜΕΑ 31%
Μονογονεϊκές οικογένειες 31%
Εξαρτώμενα μέλη 38%
Αν υπάρχει ισοβαθμία, λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος υποβολής της αίτησης.