Δ.Ι.Ε.Κ. Αγρινίου: Οριστικοποίηση εγγραφής καταρτιζομένων A’ Εξαμήνου

Στο Δ.Ι.Ε.Κ. Αγρινίου εγκρίθηκαν και θα λειτουργήσουν και οι 8 νέες ειδικότητες Α’ Εξαμήνου που προτάθηκαν.

  • Καλούνται οι υποψήφιοι που πραγματοποίησαν ηλεκτρονικά την αίτησή τους στις ειδικότητες Α’ εξαμήνου του Δ.Ι.Ε.Κ. Αγρινίου να προσέλθουν απαραιτήτως έως την Πέμπτη 24-09-2020 στo Δ.Ι.Ε.Κ. Αγρινίου για να υποβάλουν τον φάκελο με τα δικαιολογητικά της εγγραφής.

Οι ώρες εξυπηρέτησης των καταρτιζομένων θα είναι από 12:00 π.μ. μέχρι 18:30 μμ.

Κατά την προσέλευσή τους στο ΔΙΕΚ οι υποψήφιοι οφείλουν να προσκομίσουν τα εξής δικαιολογητικά:

1.    Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη Aίτηση εγγραφής.

2.    Φωτοαντίγραφο του Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου τους.

3.    Φωτοαντίγραφο του Τίτλου Σπουδών εγγραφής τους (Απολυτήριο Λυκείου, Πτυχίο ΤΕΕ Β’ Κύκλου, Πτυχίο ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ κ.λπ.) και όχι άλλα πτυχία ανώτερης βαθμίδας (ΑΕΙ, ΤΕΙ).

4.    Τα αποδεικτικά όλων των υπολοίπων δηλωθέντων στην προσωρινή αίτηση στοιχείων τους (κοινωνικά κριτήρια, εργασιακή εμπειρία).

5.    Προαιρετικά Εκτυπωμένο αντίγραφο της ηλεκτρονικής αίτησής τους σε οριστική μορφή (με αριθμό πρωτοκόλλου). Η ηλεκτρονική αίτηση εκτυπώνεται εδώ.

Tα φωτοαντίγραφα δεν χρειάζεται να είναι επικυρωμένα.