Δ. Ναυπακτίας: Κατεπείγουσα σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου

Tην Παρασκευή 13-11-2020 θα πραγματοποιηθεί ειδική κατεπείγουσα δια περιφοράς συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου (μέσω τηλέφωνου) με ώρα έναρξης 13:00 και ώρα λήξης 13:30.

  • Ο τρόπος αποστολής της ψήφου θα γίνει ηλεκτρονικά και στο email: [email protected], σύμφωνα με την υπ’αρ.163/29-5-2020 εγκυκλίου ΥΠ.ΕΣ. και του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 σε αντικατάσταση του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, με το εξής θέμα ημερήσιας διάταξης:

-Επιλογή των φιλοξενουμένων παιδιών στους Δημοτικούς Παιδικούς Βρεφονηπιακούς Σταθμούς για την περίοδο 2020-2021. (εισηγητής κ. Τσουκαλάς)

Η ειδική συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα λόγω του ότι η επιλογή των παιδιών πρέπει να γίνει άμεσα.