Η Ελληνική Λύση για το αίτημα του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας περί κατασκευής οδικού κόμβου

ΕΡΩΤΗΣΗ

Του: Κυριάκου Βελόπουλου, Προέδρου Κόμματος, Βουλευτή Λάρισας

ΠΡΟΣ: Τον κ. Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών

  • ΘΕΜΑ: «Αίτημα του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας για κατασκευή οδικού κόμβου»

Κύριε Υπουργέ,

Σύμφωνα με ενημέρωση από πολίτες του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας και σύμφωνα με ανάρτηση σε τοπικές ιστοσελίδες του Διαδικτύου, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας αιτείται τροποποίηση της μελέτης του υπό κατασκευή άξονα «Άκτιο – Αμβρακία», με σκοπό την δημιουργία κόμβου στην θέση «Ζευγάρι». Η δημιουργία ακόμα και ενός ημι-κόμβου στο ανωτέρω σημείο θα διευκόλυνε την περιοχή της Δημοτικής Ενότητας Μεδεώνος, όσον αφορά στην οδική ασφάλεια των Δημοτών της, καθώς, ο εν λόγω θα διασταύρωνε τον ανωτέρω άξονα με τον υπό κατασκευή επαρχιακό δρόμο «Κατούνας – Λουτρακίου», στην θέση «Ζευγάρι».

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

Προτίθεσθε να υιοθετήσετε και να υλοποιήσετε την πρόταση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας, που αφορά σε κατασκευή οδικού κόμβου στην άνω αναφερόμενη γεωγραφική θέση, προς εξυπηρέτηση της ασφαλέστερης εξόδου και εισόδου στο ευρύτερο οδικό δίκτυο των ντόπιων περιοίκων;

Ο Ερωτών Βουλευτής

ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

 

 

Θέμα: Απάντηση στη με αριθμό 7518/24.06.2021 Ερώτηση του Βουλευτή κ. Βελόπουλου

Κυριάκου, με θέμα: «Αίτημα του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας για κατασκευή κόμβου»

Σχετ.: α) Το με αρ. πρωτ. 166983/25-06-2021 έγγραφό σας. β) Η με αρ. πρωτ. 7518/14-06-2021 ερώτηση.

Σε απάντηση της με αρ.πρωτ. 7518/14-06-2021 ερώτησης του Βουλευτή κ. Βελόπουλου Κυριάκου με θέμα: «Αίτημα του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας για κατασκευή κόμβου», και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας, σας γνωρίζουμε τα κάτωθι:

Στην εγκεκριμένη μελέτη του έργου έχει ληφθεί υπόψη η σύνδεση των οικισμών στον αυτοκινητόδρομο με την κατασκευή παραπλεύρων οδών σε όλο σχεδόν το μήκος του έργου και την κατασκευή κόμβων και ημικόμβων σε θέσεις και αποστάσεις που να εξυπηρετούν μεσοσταθμικά το σύνολο των κατοίκων. Συγκεκριμένα στην εν λόγω περιοχή κατασκευάζεται ο ανισόπεδος κόμβος Λουτρακίου (Κ-8) ο οποίος βρίσκεται σε απόσταση περίπου 2,5 Χλμ από την ζητούμενη θέση και ως εκ τούτου η εν λόγω απαίτηση δεν τεκμηριώνεται ως αναγκαία για να τροποποιηθεί η μελέτη στην συγκεκριμένη θέση.

Επίσης σας γνωρίζουμε ότι στο υπόψη τμήμα όπου ζητείται η κατασκευή του ημικόμβου έχει ήδη κατασκευαστεί το σύνολο σχεδόν της αρτηρίας (υπολείπετε μέρος της οδοστρωσίας και ασφαλτικά) και τα τεχνικά έργα που προβλέπονταν (Κάτω Διάβαση Τ29, κιβωτοειδής οχετοί κ.λ.π.) και συνεπώς η όποια τροποποίηση θα προκαλούσε ανακατασκευές για τουλάχιστον 500μ αυτοκινητόδρομου οι δαπάνες των οποίων δεν χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή ‘Ένωση.

Επιπλέον θα απαιτηθούν περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις και πρόσθετες απαλλοτριώσεις που θα επιφέρουν καθυστερήσεις τόσο στο σύνολο του έργου όσο και στο τμήμα της παράκαμψης Αμφιλοχίας για το οποίο σύμφωνα με την 8η Αποκλειστική τμηματική προθεσμία θα πρέπει να παραδοθεί στην κυκλοφορία μέχρι την 23-02-2022.

Κατόπιν των ανωτέρω είναι σαφές ότι στην παρούσα φάση κατασκευής του έργου η αιτούμενη τροποποίηση θα επιφέρει δυσανάλογες δαπάνες στο έργο που δεν αιτιολογούνται και θα μετακυλήσει την εκτέλεση μεγάλου μέρος των εργασιών μετά την 31-12-2023 δηλαδή εκτός της περιόδου επιλεξιμότητας των δαπανών τους από την Ευρωπαϊκή Ένωση θέτοντας σε κίνδυνο την χρηματοδότηση του συνολικού έργου.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΕΥΔΕ/ ΚΣΣΥ

Δ. ΑΝΑΓΝΩΠΟΥΛΟΣ

 

 

ΘΕΜΑ: Απάντηση στη με αρ. 7518/24.06.2021 ερώτηση.

Σχετ. (α) Η Α.Π. 7518/24-06-2021 ερώτηση.

(β) Το Α.Π. 177504/05-07-2021 έγγραφο της ΕΥΔΕ/ΚΣΣΥ

Σε συνέχεια της (α) σχετικής ερώτησης, σας στέλνουμε συνημμένα το (γ) έγγραφο της ΕΥΔΕ/ΚΣΕΣΠ με το οποίο και συμφωνούμε. Επιπρόσθετα σας ενημερώνουμε ότι το θέμα της κατασκευής του υπόψη ημικόμβου στη θέση Ζευγάρι θα επανεξεταστεί μετά την ολοκλήρωση του έργου της οδικής σύνδεσης περιοχής Ακτίου με τον οδικό άξονα Βορρά Νότου (Ιόνια Οδός). Και τούτο διότι οποιαδήποτε καθυστέρηση στην ολοκλήρωση του υπόψη έργου εντός του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος μπορεί να επισύρει την επιστροφή πόρων προς την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΝΤΗΣ
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΚΑΡΝΕΣΗΣ

Πολ. Μηχανικός με Α’β.