Ένωση Αγρινίου: Έως 1 Σεπτεμβρίου τα αιτήματα άρσης επικάλυψης

Τα αιτήματα άρσης επικάλυψης υποβάλλονται από τους γεωργούς στις αρμόδιες Περιφερειακές Διευθύνσεις και Μονάδες του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.

  • Σύμφωνα με τροποποιητική απόφαση του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., για το έτος 2022, η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτημάτων άρσης επικάλυψης ισχύει μέχρι 01/09/2023.

Κατ’ εξαίρεση,

Α) Σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας, όπως περιγράφονται στις αντίστοιχες εγκυκλίους Ε.Α.Ε. 2022, για τις οποίες ακολουθεί τροποποίηση και διόρθωση της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης με μεταβολές στα γεωχωρικά στοιχεία ελέγχου κατά την οριστικοποίηση των δηλώσεων μετά τις 08/8/2022. Οι περιπτώσεις αυτές καταχωρούνται, εξετάζονται και οριστικοποιούνται από τις αρμόδιες Περιφερειακές Διευθύνσεις και Μονάδες του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. μετά την έγκριση ανωτέρας βίας και εντός 30 ημερολογιακών ημερών από την έγκριση.

Β) Σε περιπτώσεις που με νεότερη πράξη της Δημόσιας Διοίκησης, σύμφωνα με την Εθνική Νομοθεσία μεταβάλλεται το επιτρεπτό της χρήσης γης και αυτή ενσωματώθηκε στο ΟΠΣ WEB GIS μετά τις 08/08/2022 τότε, αφού ενημερωθεί ο γεωργός με κάθε πρόσφορο μέσο, έχει το δικαίωμα να υποβάλει ένσταση εντός 20 ημερών από την ημερομηνία γνωστοποίησης. Η εξέταση των περιπτώσεων πραγματοποιείται από τις κατά τόπους Περιφερειακές Διευθύνσεις και Μονάδες του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., με νεότερες οδηγίες.

Οι Περιφερειακές Διευθύνσεις και Μονάδες προβαίνουν σε εξέταση του αιτήματος και προχωρούν έγκριση ή απόρριψη του. Αιτήματα άρσης επικάλυψης κατατίθενται για τις περιπτώσεις που η επικάλυψη έχει διαπιστωθεί ως αποτέλεσμα του χωρικού διασταυρωτικού ελέγχου (κωδ. λάθους 53101) που διενεργείται στο Ο.Π.Σ. του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. Επισημαίνεται ότι κατά την διαδικασία αυτή δεν επιτρέπεται μεταβολή της δηλούμενης γεωμετρίας των αγροτεμαχίων.

Τα αιτήματα Άρσης Επικάλυψης υποβάλλονται έως 07/04/2023, ενώ ο έλεγχός τους από τις Περιφερειακές Δ/νσεις του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τις 09/06/2023.

Τα αιτήματα άρσης επικάλυψης θα πρέπει να συνοδεύονται από δικαιολογητικά έγγραφα τα οποία θα τεκμηριώνουν τη θέση και τα όρια του/των αγροτεμαχίου/ων για τα οποία ο γεωργός αιτείται άρση επικάλυψης.

Ενδεικτικά συνοδευτικά έγγραφα αναφέρονται τα εξής:

  1. Τοπογραφικό Διάγραμμα ενταγμένο στο Κ.Σ.Α. ΕΓΣΑ 87
  2. Τίτλος λειτουργούντος ή ανάρτησης Κτηματολογίου – αν υπάρχει – με το απαραίτητο απόσπασμα χάρτη
  3. Τυχόν διαγράμματα αναδασμών με τους απαραίτητους πίνακες
  4. Παραχωρητήρια που είναι σε ισχύ του Ν. 4061/2012
  5. Ε9, τυχόν συμβόλαια, δικαστικές αποφάσεις, και λοιπά διοικητικά έγγραφα που να αποδεικνύουν τόσο το ιδιοκτησιακό καθεστώς όσο και την θέση του αγροτεμαχίου.

Η εξέταση των αιτημάτων άρσης επικάλυψης γίνεται από τις Περιφερειακές Δ/νσεις και Μονάδες του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., για αιτήματα που αφορούν ΕΑΕ 2022 αρμοδιότητάς τους. Σε περίπτωση που ο παραγωγός υποβάλλει συνοδευτικά δικαιολογητικά έγγραφα προς τεκμηρίωση της θέσης των αγροτεμαχίων του, σε Π.Δ. ή Π.Μ. όχι αρμόδια για την εξέταση του αιτήματος, προωθούνται άμεσα στην αντίστοιχη Π.Δ. ή Π.Μ. αρμοδιότητας εξέτασης του αιτήματος. Στις περιπτώσεις ΕΑΕ 2022 με συμπληρωματικά αγροτεμάχια η Π.Δ. της κύριας αίτησης επικοινωνεί με την Π.Δ. που βρίσκονται τα συμπληρωματικά, προκειμένου να διασφαλιστεί η ορθότητα των δικαιολογητικών των εμπλεκομένων.

Τα ως άνω αιτήματα εξετάζονται και εγκρίνονται ή απορρίπτονται από ελεγκτή του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.. Οι ελεγκτές εξετάζουν την κάθε περίπτωση ξεχωριστά με βάση τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά, σε σχέση με την ψηφιοποίηση των αγροτεμαχίων στο WEB GIS.

Γίνεται άρση επικάλυψης, στο αγροτεμάχιο του παραγωγού, του οποίου η ψηφιοποιηθείσα θέση στην ΕΑΕ2022 επιβεβαιώνεται από τα προσκομισθέντα παραστατικά.

Στις περιπτώσεις όπου ένας εκ των παραγωγών των οποίων τα αγροτεμάχια επικαλύπτονται προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση ότι αποδέχεται ότι υπέδειξε λάθος το αγροτεμάχιό του, τότε ο ελεγκτής αίρει την επικάλυψη από τον/τους άλλο/ους παραγωγό/ούς, ενώ μόνο στον παραγωγό που υπέδειξε λανθασμένη θέση του αγροτεμαχίου του επιβάλλονται οι προβλεπόμενες μειώσεις – κυρώσεις.

Στις περιπτώσεις όπου παραγωγός υποβάλλει αντίστοιχο αίτημα χωρίς την προσκόμιση απαραίτητων εγγράφων και δικαιολογητικών, το εν λόγω αίτημα απορρίπτεται. Στην περίπτωση όπου προσκομίζονται στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. τα ανωτέρω περιγραφόμενα του σημείου 4 δικαιολογητικά μόνο από τον έναν παραγωγό, τότε η διόρθωση γίνεται υπέρ αυτού, δεδομένου ότι ο έτερος έχει ενημερωθεί τόσο κατά το στάδιο της υποβολής της αίτησή του όσο και κατά την ενημέρωσή του για το στάδιο διόρθωσης των προκαταρκτικών ελέγχων.

Ο Οργανισμός δεν προβαίνει σε άρση του επικαλυπτόμενου τμήματος υπέρ κανενός εκ των εμπλεκόμενων, με την επικάλυψη αγροτεμαχίων να παραμένει σε όλους τους εμπλεκόμενους και την αντιδικία κατοχής ή χρήσης να επιλύεται σε άλλα όργανα ή φορείς (πχ στα αρμόδια δικαστήρια), όταν:

  • τα προσκομιζόμενα έγγραφα – δικαιολογητικά δημιουργούν αμφιβολίες ως προς την εξαγωγή ασφαλούς συμπεράσματος,
  • τα προσκομιζόμενα έγγραφα – δικαιολογητικά αποτελούν ισοδύναμα ισχυρά πειστήρια για τους εμπλεκόμενους καθιστώντας τις ψηφιοποιήσεις – υποδείξεις των αγροτεμαχίων τους εξίσου έγκυρες.
  • Διευκρινίζεται ότι ο Οργανισμός δεν καθορίζει ούτε διαμορφώνει εμπράγματα δικαιώματα, εργασία που άλλωστε υλοποιείται αποκλειστικά με την κατάρτιση του Εθνικού Κτηματολογίου και που αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη. Συνεπώς τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή του ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., δεν θίγουν ιδιοκτησιακά δικαιώματα του Δημοσίου ή τρίτων προσώπων, ούτε αποτελούν στοιχείο απόδειξης ιδιωτικών εμπράγματων δικαιωμάτων.

Για περισσότερες πληροφορίες και για κάθε τεχνική υποστήριξη, οι παραγωγοί μπορούν να απευθύνονται καθημερινά στο Κέντρο Υποστήριξης Αγροτών της Ένωσης Αγρινίου και στο Τμήμα Επιδοτήσεων, στα κεντρικά γραφεία του Συνεταιρισμού και στα υποκαταστήματα. Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2641.0.69013 – 69034.

e-ea.gr