Ένωση Αγρινίου: Καινοτόμο πρόγραμμα για την Ελιά Καλαμών

Ένωση Αγρινίου: Επενδύουμε στην έρευνα και στην καινοτομία – στηρίζουμε έμπρακτα την παραγωγή και την αγροτική οικονομία.

  • Μέσα από την Ενιαία Δράση Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ» στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) του ΕΣΠΑ 2014-2020 για το Β ’Κύκλο, ολοκληρώθηκε και σε ειδική ημερίδα παρουσιάστηκε σήμερα το ερευνητικό έργο με τίτλο «Βελτίωση της ποιότητας των συγκομισμένων ελαιοκάρπων ‘Καλαμών’ με προσυλλεκτικούς χειρισμούς στοχευμένους στην πρωίμιση, την παρεμπόδιση της μείωσης της συνεκτικότητας του καρπού και την εμφάνιση ασθενειών, και επίδραση αυτών στην ποιότητα και διατροφική αξία του επεξεργασμένου τελικού προϊόντος», με ακρωνύμιο Quality4Kalamon. 

Το έργο, συνολικής διάρκειας τριάντα έξι (36) μηνών, υλοποιήθηκε από την εταιρεία foodstandard Α.Ε., συντονιστή φορέα του έργου, σε συνεργασία με τον Αγροτικό Συνεταιρισμό ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΙΝΙΟΥ.  Υπεργολάβοι στο έργο και αρωγοί στην υλοποίηση των απαραίτητων εργασιών ήταν το Εργαστήριο Δενδροκομίας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Αγροτικών Προϊόντων (Ι.Τ.Α.Π.) και το Ινστιτούτο Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών και Αμπέλου (Ι.ΕΛ.Υ.Α.) του ΕΛ.Γ.Ο. – ΔΗΜΗΤΡΑ.

Βασικοί ομιλητές στην ημερίδα ήταν η κα. Μίνα Καυκαλέτου Επίκουρη Καθηγήτρια του  Εργαστηρίου Δενδροκομίας ,του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, ο κ. Μίλτος Χριστόπουλος Ερευνητής Γ’ Ινστιτούτου Τεχνολογίας Αγροτικών Προϊόντων ΕΛΓΟ “Δήμητρα”, ο κ. Κώστας Παπαϊωάννου Τεχνολόγος Γεωπόνος, ελαιοκαλλιεργητής του Αγροτικού Συνεταιρισμού «Ένωση Αγρινίου» και η κα. Ακριβή Κούκη Τεχνολόγος Τροφίμων, Διευθύντρια Εργοστασίου Ελαιών Α.Σ. ‘Ένωση Αγρινίου’.

Οι εργασίες της ομάδας έργουσε πειραματικούς ελαιώνες έγιναν με σκοπό τον έλεγχο της πορείας ωρίμανσης και τον προγραμματισμό της ημερομηνίας συγκομιδής των ελαιοκάρπων, κατόπιν εφαρμογής τωνπειραματικών ψεκασμών.Επιπρόσθετα, πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις της φωτοσύνθεσης των φύλλων των ελαιοδέντρων, καθώς και συλλογή δειγμάτων φύλλων για φυλλοδιαγνωστική εξέταση (περιεκτικότητα μικρο – και μακροστοιχείων). Τα δείγματα των φύλλων συλλέχθηκαν από τις δύο διαφορετικές πειραματικές επεμβάσεις που πραγματοποιήθηκαν με σκοπό

α) τη βελτίωση της υφής των ελαιόκαρπων και

β) την πρωίμιση και την ομοιόμορφη ωρίμανση του ελαιόκαρπου.

Το έργο “Quality4Kalamon” μέσα από μια σειρά πρακτικών χειρισμών, έρχεται να βελτιώσει την ποιότητα του τελικού προϊόντος και παράλληλα να μειώσει το ποσοστό του μη αποδεκτού προϊόντος. Ειδικά, μέσω της εφαρμογής διαφυλλικών ψεκασμών συγκεκριμένων σκευασμάτων, αναμένεται πρωίμιση των καρπών, ταυτόχρονη ωρίμανση του μεγαλύτερου μέρους του φορτίου των δένδρων, παρεμπόδιση της μείωσης της συνεκτικότητας του συγκομιζόμενου καρπού χωρίς μείωση του μεγέθους του και μείωση της εμφάνισης ασθενειών στο νωπό καρπό με αποτέλεσμα τη βελτίωση της ποιότητας του τελικού προϊόντος, της ελιάς «Καλαμών».

Η επιλογή των σκευασμάτων βασίστηκε τόσο σε ερευνητικά όσο και σε οικονομικά δεδομένα, αλλά και στην καταλληλότητα- ασφάλεια αυτών για την ανθρώπινη υγεία και την προστασία του περιβάλλοντος.

Η τεχνογνωσία που προέκυψε από την υλοποίηση των ενεργειών του έργου θα συμβάλλει στην αύξηση της προστιθέμενης αξίας του προϊόντος με άμεσα οικονομικά οφέλη, καθότι η Ελιά «Καλαμών» συνεισφέρει κατά 30-40% στον εξαγωγικό τζίρο της επιτραπέζιας ελιάς της χώρας μας. Παράλληλα, θετική επίδραση θα έχει και στο εισόδημα των παραγωγών καθώς και στον κύκλο εργασιών των επιχειρήσεων που παράγουν κι επεξεργάζονται την ελιά «Καλαμών».

Σημειώνουμε ότι η υλοποίηση του έργου έρχεται σε μια κρίσιμη στιγμή, λόγω των γνωστών προβλημάτων που υπάρχουν στη βρώσιμη ελιά και τη μειωμένη παραγωγή φέτος.

Η Ένωση Αγρινίου επενδύει στην έρευνα και στην καινοτομία και σε συνεργασία με ερευνητικά ιδρύματα και Πανεπιστήμια υλοποιεί ανάλογα προγράμματα.

Ως συνεταιρισμός προσπαθούμε κάθε φορά να αναζητήσουμε και να υλοποιήσουμε δράσεις που δύνανται να απαντήσουν στα πραγματικά προβλήματα του χώρου. 

Μαγικές λύσεις δεν υπάρχουν. Χρειάζεται έρευνα, μελέτη, εφαρμογή καινοτόμων προγραμμάτων. Και υπομονή. Με το συγκεκριμένο πρόγραμμα ευελπιστούμε ότι θα επιτύχουμε αποτελέσματα που θα δώσουν πράγματι προστιθέμενη αξία στο προϊόν.

e-ea.gr