Κοινωφελής εργασία Ο.Α.Ε.Δ.: Με νέο μισθολόγιο οι 25.000 προσλήψεις

Αυξάνεται ο μισθός των 25.000 ανέργων που θα προσληφθούν στο πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας του ΟΑΕΔ – Πότε βγαίνουν τα αποτελέσματα

  • Με βάση τον νέο κατώτατο μισθό που ανακοίνωσε χτες το απόγευμα ο πρωθυπουργός θα γίνουν τελικά οι 25.000 προσλήψεις ανέργων στο πρόγραμμα κοινωφελούς χαρακτήρα του ΟΑΕΔ.

Πιο συγκεκριμένα, στο πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας του ΟΑΕΔ οι 25.000 άνεργοι θα απασχοληθούν με σύμβαση ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών και μισθό όσο ο κατώτατος. Επειδή τα οριστικά αποτελέσματα αποκλείεται να βγουν πριν από την 1η Μαΐου, την ημέρα δηλαδή που αυξάνεται ο κατώτατος μισθός, οι άνεργοι τελικά θα προσληφθούν με μισθό 713 ευρώ μικτά αντί για 663 ευρώ που ισχύει σήμερα.

Να σημειώσουμε ακόμα ότι η αύξηση του κατώτατο μισθού που ανακοίνωσε χτες ο κ. Μητσοτάκης μεταφράζεται περίπου σε 612 ευρώ καθαρού μισθού από τα 569,39 ευρώ που ισχύει σήμερα.

Πότε βγαίνουν τα προσωρινά αποτελέσματα
Θέμα ημερών είναι, όπως έχει ξαναγράψει το Proson.gr, η έκδοση των προσωρινών αποτελεσμάτων για το πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας του ΟΑΕΔ, το οποίο προβλέπει:

Τοποθέτηση των ανέργων σε συγκεκριμένη θέση απασχόλησης για 8 μήνες σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/συναφείς φορείς και Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων.
Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης έως 150 ωρών, το οποίο θα οδηγεί στην πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης.
Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες ο προσωρινός πίνακας κατάταξης ανέργων, δεν αποκλείεται να υπογραφεί από τον Διοικητή και να δημοσιευθεί ακόμα και σήμερα, Μεγάλη Πέμπτη 21 Απριλίου, ώστε να έχουν χρόνο οι ωφελούμενοι να κάνουν ενστάσεις.

Να σημειωθεί ότι πριν δημοσιευθεί ο προσωρινός πίνακας κατάταξης ανέργων υπογράφεται από τον Διοικητή και περιλαμβάνει προσωρινό πίνακα επιτυχόντων, προσωρινό πίνακα επιλαχόντων και προσωρινό πίνακα αποκλειομένων, στον οποίο αναφέρεται συγκεκριμένος λόγος αποκλεισμού.

Ενστάσεις και οριστικά αποτελέσματα
Εφόσον εκδοθούν τα προσωρινά αποτελέσματα, επιτρέπεται η υποβολή, με ηλεκτρονικό μόνο τρόπο, ένστασης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 3 εργάσιμων ημερών προς το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΑΕΔ, η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης των πινάκων στο διαδικτυακό τόπο του Οργανισμού. Μετά τη λήξη της προθεσμίας δεν θα είναι δυνατή η υποβολή ενστάσεων.

Κατόπιν εξέτασης των ενστάσεων από το ΔΣ του ΟΑΕΔ εντός 10 εργάσιμων ημερών, εκδίδεται και ο οριστικός πίνακας κατάταξης ανέργων, ο οποίος περιλαμβάνει τον οριστικό πίνακα επιτυχόντων, τον οριστικό πίνακα επιλαχόντων και τον οριστικό πίνακα αποκλειομένων, αφού έχει εγκριθεί από τον Διοικητή του Οργανισμού.

Μετά τα οριστικά αποτελέσματα
Δικαίωμα τοποθέτησης σε θέσεις απασχόλησης στους επιβλέποντες φορείς έχουν οι δυνητικά ωφελούμενοι που έχουν ενταχθεί στον οριστικό πίνακα κατάταξης ανέργων και μόνο εφόσον διαθέτουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ, τόσο κατά την υπόδειξή τους από το ΚΠΑ2, όσο και κατά την αναγγελία τοποθέτησής τους από τον επιβλέποντα φορέα.

Η υπόδειξη πραγματοποιείται από τον ΟΑΕΔ, σύμφωνα με τον οριστικό πίνακα κατάταξης ανέργων, ανά ειδικότητα, με βάση την συνολική βαθμολογία των υποψηφίων και τις προτιμήσεις τους.

Οι υποψήφιοι υποβάλλουν αυτοπροσώπως, μετά την επιλογή τους, στον επιβλέποντα φορέα στον οποίο θα απασχοληθούν, όλα τα προβλεπόμενα από τη Δημόσια Πρόσκληση δικαιολογητικά. Η μη υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών επιφέρει τον αποκλεισμό τους.

Ο επιβλέπων φορέας υποβάλλει στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ το έντυπο Ε3.1 των υποδειχθέντων από τα ΚΠΑ2 επιλεγέντων σύμφωνα με τον οριστικό πίνακα κατάταξης, εντός 30 ημερολογιακών ημερών από την προσκόμιση στον φορέα του συστατικού σημειώματος από τον ωφελούμενο. Στη συνέχεια ο επιβλέπων φορέας ενημερώνει τον ΟΑΕΔ για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Στην περίπτωση που ο Επιβλέπων Φορέας δεν αποδεχθεί τον υποδειχθέντα από το ΚΠΑ2 άνεργο, δεν καλύπτεται η συγκεκριμένη θέση.

Οι ωφελούμενοι οι οποίοι, σύμφωνα με τον οριστικό πίνακα κατάταξης ανέργων, τοποθετούνται στους Επιβλέποντες Φορείς δεν δύνανται για οιονδήποτε λόγο να αιτηθούν την μετακίνησή τους καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος.

Πρόωρη διακοπή της συμμετοχής ωφελουμένου στο πρόγραμμα από τον επιβλέποντα φορέα δύναται να πραγματοποιηθεί σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας ή σπουδαίου υπηρεσιακού λόγου με αιτιολογημένη έκθεση του επιβλέποντα φορέα κοινοποιούμενη στο δικαιούχο και στον ΟΑΕΔ. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση πρόωρης διακοπής της συμμετοχής ωφελουμένου στο πρόγραμμα από τον επιβλέποντα φορέα , η θέση δεν καλύπτεται από έτερο ωφελούμενο.

 

proson.gr