Κων/νος Χήτας: «Χωρίς παράλληλη εκπαιδευτική στήριξη έχουν μείνει μαθητές της Αιτωλ/νίας»

«Χωρίς παράλληλη εκπαιδευτική στήριξη έχουν μείνει μαθητές ΑμεΑ της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης της Αιτωλοακαρνανίας»

  • Κυρία Υπουργέ,

Σύμφωνα με καταγγελία από τον Σύλλογο Ατόμων με Αναπηρίες της Αιτωλοακαρνανίας «Απόστολος Λουκάς» και σύμφωνα με ενημέρωση από άλλους γονείς, πληροφορηθήκαμε ότι, οι ανάγκες των μαθητών ΑμεΑ που χρήζουν παράλληλης εκπαιδευτικής στήριξης στον εν λόγω νομό δεν καλύπτονται επαρκώς.

Πιο συγκεκριμένα, πρόσφατα, γίναμε αποδέκτες καταγγελίας από γονέα μέλος του ως άνω συλλόγου, που μας ενημερώνει για τη μη έγκριση εκπαιδευτικού παράλληλης εκπαιδευτικής στήριξης στην παρούσα φάση διορισμών, προς υποστήριξη του γιου του, που φοιτά σε Δημοτικό Σχολείο της Νεάπολης του Αγρινίου και έχει ποσοστό αναπηρίας 69%, με διάγνωση Νοητικής Υστέρησης και ψυχικών διαταραχών. Παρόμοια προβλήματα αντιμετωπίζει και έτερος μαθητής, που φοιτά στο Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο Μεσολογγίου. Παρ’ όλο που το σχολείο του τελευταίου, εγκαίρως κατέθεσε υπέρ του την αίτηση για παράλληλη εκπαιδευτική στήριξη και παρά την έγκριση που έλαβε η εν λόγω αίτηση, στις τοποθετήσεις που έγιναν την 1/9/2021 διαπιστώθηκαν η παράλειψη τοποθέτησης εκπαιδευτικού παράλληλης εκπαιδευτικής στήριξης κατηγορίας «ΠΕ02» για τον ανωτέρω δικαιούχο, αλλά και η περικοπή ωρών από την παράλληλη εκπαιδευτική στήριξη για τα θετικά μαθήματα. Αξίζει να τονισθεί ότι, σύμφωνα με αξιολογική έκθεση του «ΚΕΔΑΣΥ» Μεσολογγίου και σύμφωνα με το Ν.3699/2008, άρθρο 6, παρ. 16, ο άνω μαθητής δικαιούται να έχει παράλληλη στήριξη για 12 ώρες σε φιλολογικά μαθήματα και 12 ώρες για θετικά μαθήματα, η οποία, όμως, δεν λήφθηκε υπόψη. Δυστυχώς, δεν είναι εφικτό οι γονείς να πληρώνουν ιδιώτες εκπαιδευτικούς με ειδίκευση στην ειδική αγωγή, από την στιγμή που η Πολιτεία υποχρεούται να μεριμνά για το εν λόγω θέμα, βάσει της ισχύουσας διεθνούς σχετικής νομοθεσίας που κατοχυρώνει τα σχετικά Ανθρώπινα Δικαιώματα των ΑμεΑ, χωρίς διακρίσεις και αποκλεισμούς και με όλες τις υποστηρικτικές μεθόδους που υπάρχουν. Επομένως, η ίση πρόσβαση στην εκπαίδευση είναι αναφαίρετο δικαίωμα κάθε παιδιού και θα έπρεπε να παρέχεται υπό όποιες συνθήκες είναι ενδεδειγμένες για το κάθε παιδί, έγκαιρα και άρτια, κατά τις ιδιαίτερες ανάγκες του.

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω,

Ερωτάται η κ. Υπουργός:

  1. Προτίθεσθε να προβείτε άμεσα στην αποκατάσταση των όποιων υπαρχουσών αδικιών στην διαχείριση των μαθητών με αλαφρά αναπτυξιακή αναπηρία και να καλύψετε τάχιστα με εκπαιδευτικούς παράλληλης εκπαιδευτικής στήριξης, όσα παιδιά- μαθητές ως άνω την δικαιούνται, για όλο το σχολικό ωράριο, ώστε να ωφεληθούν στο μέγιστο δυνατό βαθμό οι τελευταίοι από την σχολική εκπαιδευτική διαδικασία;
  2. Προτίθεσθε να προβείτε άμεσα στην στελέχωση όλων των σχολείων με το κατάλληλα ενημερωμένο και καταρτισμένο εκπαιδευτικό προσωπικό και να τοποθετήσετε στα σχολικά ιδρύματα εκπαιδευτικό παράλληλης εκπαιδευτικής στήριξης πλήρους απασχόλησης στους μαθητές που φέρουν σχετική διάγνωση και υπόδειξη, εξ’ αιτίας αναπτυξιακής ελαφριάς αναπηρίας τους, προς μεγιστοποίηση της ωφέλειας κάθε παιδιού-μαθητή από την σχολική εκπαιδευτική διαδικασία;

Οι Ερωτώντες Βουλευτές

Αποστόλου Αβδελά

Κωνσταντίνου Χήτα

 

«Απάντηση στην Ερώτηση με αριθμ. πρωτ. 9179/21-9-2021»

Σε απάντηση του ανωτέρω Μέσου Κοινοβουλευτικού Ελέγχου, κάνουμε γνωστά τα ακόλουθα:

Οι προσλήψεις των αναπληρωτών γίνονται με βάση τα αρμοδίως δηλωθέντα λειτουργικά κενά, σύμφωνα με τις παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 4 «Προσδιορισμός λειτουργικών κενών» της υπ’ αριθμ. 104627/ΓΔ5/7.8.2020 (3344 Β΄) Υ.Α., με θέμα «Ρύθμιση θεμάτων πρόσληψης και τοποθέτησης αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών, μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.», ενώ, σύμφωνα με την παρ. 4 αυτού, ο αριθμός των προς πλήρωση λειτουργικών κενών ανά κλάδο, ειδικότητα, εκπαιδευτική δομή και βαθμίδα εκπαίδευσης, εγκρίνεται με σχετική πράξη του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με βάση τις κατά την παρ.3 λειτουργικές ανάγκες, καθώς και την παρεχόμενη από το αρμόδιο όργανο έγκριση πίστωσης.

Σε αυτό το πλαίσιο, στις 26-8-2021, ήτοι πριν από την έναρξη του σχολικού έτους, πραγματοποιήθηκαν 20.345 προσλήψεις (συμπεριλαμβανομένων 29 στη Σιβιτανίδειο) εκπαιδευτικών στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Γενική Εκπαίδευση και στην Ειδική Αγωγή, ως προσωρινών αναπληρωτών, πλήρους ή μειωμένου ωραρίου με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, με σχετικές αποφάσεις του αρμοδίου οργάνου του Υ.ΠΑΙ.Θ., για το διδακτικό έτος 2021-2022. Στις 27-8-2021 έγιναν επιπλέον 222 προσλήψεις, στους κλάδους ΠΕ05 Γαλλικής και ΠΕ07 Γερμανικής στην Πρωτοβάθμια Γενική Εκπαίδευση. Κατά την Α΄ Φάση προσλήψεων, στην Α/θμια Εκπαίδευση προσελήφθησαν 6.699 εκπαιδευτικοί στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση, εκ των οποίων 5.676 εκπαιδευτικοί για το πρόγραμμα της Παράλληλης στήριξης. Στη Β/θμια Εκπαίδευση, προσελήφθησαν 1.716 εκπαιδευτικοί στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση, εκ των οποίων 906 εκπαιδευτικοί κλάδων/ειδικοτήτων Β/θμιας Εκπ/σης ΠΕ02, ΠΕ03 και ΠΕ04, για το πρόγραμμα της Παράλληλης στήριξης, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2021-2022» (Κωδικός ΟΠΣ 5131504).

Στις 27-9-2021 διενεργήθηκε Β΄ Φάση προσλήψεων 5.944 εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης (στη Γενική Εκπαίδευση και Ειδική αγωγή).

Ειδικότερα, στην Α/θμια Εκπαίδευση προσελήφθησαν 3.075 εκπαιδευτικοί στη Γενική Εκπαίδευση και 1.062 εκπαιδευτικοί στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση, εκ των οποίων 904 εκπαιδευτικοί για το πρόγραμμα της Παράλληλης Στήριξης. Στη Β/θμια Εκπαίδευση, προσελήφθησαν 1.517 εκπαιδευτικοί στη Γενική Εκπαίδευση και 290 εκπαιδευτικοί στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση, εκ των οποίων 169 εκπαιδευτικοί για το πρόγραμμα της Παράλληλης στήριξης.

Συγκεκριμένα, στην περιοχή της Αιτωλοακαρνανίας, στην οποία γίνεται ιδιαίτερη μνεία στην εν θέματι Ερώτηση, συνολικά (στις δύο Φάσεις) πραγματοποιήθηκαν στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 429 προσλήψεις και στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση 121 (Γενική και Ειδική Αγωγή). Ειδικότερα, στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση, προσελήφθησαν 126 εκπαιδευτικοί στην Α/θμια Εκπ/ση και 33 στη Β/θμια Εκπ/ση. Αναφορικά με το πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης (Παράλληλη Στήριξη) στην Α/θμια προσελήφθησαν 97 εκπαιδευτικοί και ένας εξ αυτών τοποθετήθηκε στο 3ο Δ.Σ. Νεάπολης Αγρινίου. Στη Β/θμια προσελήφθησαν 15 εκπαιδευτικοί για το πρόγραμμα της Παράλληλης στήριξης. Σημειώνεται ότι με την υπ’ αριθμ. ΦΠ12.4/7145/01-09-2021 Απόφαση του Διευθυντή Δ.Ε. Αιτωλ/νίας τοποθετήθηκε εκπαιδευτικός ΠΕ02 ΕΑΕ στο 1ο Γυμνάσιο Μεσολογγίου για 12Ω και διατέθηκε στο Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο Μεσολογγίου για 11Ω (Ημερομηνία τελευταίας ενημέρωσης στοιχείων: 14-10-2021).

Τέλος, επισημαίνεται ότι ειδικά για το Πρόγραμμα της εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης (Παράλληλη Στήριξη), με τις διατάξεις του άρθρου 51 του ν. 4692/2020 (Α΄ 111) τροποποιήθηκαν οι προϋφιστάμενες του άρθρου 11, παρ.2, περ.11, εδάφιο δεύτερο του ν. 4229/2014 (Α΄ 8), όπως είχαν αντικατασταθεί με την παρ. 2 του άρθρου 46 του ν. 4264/2014 (Α΄ 118) και δεν υφίσταται, πλέον, ο περιορισμός περί πρόσληψης αναπληρωτών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το πρόγραμμα της Παράλληλης Στήριξης, αποκλειστικά με μειωμένο ωράριο. Κατά συνέπεια, ήδη από το διδακτικό έτος 2020-2021, οι προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών Β/θμιας Εκπαίδευσης ΠΕ02, ΠΕ03 και ΠΕ04 για την Παράλληλη Στήριξη πραγματοποιούνται πλέον ως πλήρους ή/και μειωμένου ωραρίου, ανάλογα με τις υφιστάμενες καταγεγραμμένες ανάγκες.

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΖΕΤΤΑ Μ. ΜΑΚΡΗ