Νίκος Καραγιάννης: «Τα επόμενα χρόνια θα εισρεύσουν στην ελληνική οικονομία ευρωπαϊκά κεφάλαια»

«Τα επόμενα χρόνια, θα εισρεύσουν στην ελληνική οικονομία, ευρωπαϊκά κεφάλαια, τα οποία θα φτάσουν τα 52 δισεκατομμύρια ευρώ.

  • Τα χρήματα αυτά αφορούν 18,2 δις επιχορηγήσεις από το ευρωπαϊκό ταμείο ανάκαμψης, 12,7 δις δάνεια, από το ίδιο ταμείο και 20,9 δις, για το ΕΣΠΑ προγραμματικής περιόδου 2021-2027.

Ένα τμήμα των κεφαλαίων αυτών θα επενδυθούν σε δημόσια έργα, ένα τμήμα σε μεγάλες ιδιωτικές επενδύσεις και ένα τμήμα τους, σε επενδύσεις από μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Η απορρόφηση των παραπάνω κεφαλαίων, θα απαιτήσει ίδια συμμετοχή, από υφιστάμενα διαθέσιμα κεφάλαια της επιχείρησης και από τραπεζικό δανεισμό.

Τα συνολικά επενδυτικά κεφάλαια, τα οποία δυνητικά θα κινητοποιηθούν, ενδέχεται να προσεγγίσουν τα 90 με 100 δις.

Από αυτόν τον επενδυτικό κύκλο, ένα πολύ μεγάλο ποσοστό μικρών επιχειρήσεων, θα αποκλειστεί, καθώς η παρατεταμένη κρίση, τις έχει οδηγήσει στα όρια της χρεοκοπίας και φυσικά εκτός τραπεζικού συστήματος.

Θα οδηγηθούμε έτσι, σε μια εσωτερική αναδιάρθρωση του επιχειρηματικού χάρτη της χώρας, καθώς θα ευνοηθεί η συγκέντρωση και η δημιουργία μεγαλύτερων εταιρικών σχημάτων, σε βάρος των πολύ μικρών και μεμονωμένων επιχειρήσεων.

Υπό αυτές τις συνθήκες, ο αριθμός των αυτοαπασχολούμενων θα μειωθεί, ο ανταγωνισμός στην εσωτερική αγορά θα συρρικνωθεί και πιθανώς οι τιμές θα σταθεροποιηθούν σε υψηλότερα επίπεδα από τα σημερινά.

Ταυτόχρονα όμως, θα επιτευχθούν οικονομίες κλίμακας, θα υιοθετηθούν πιο σύγχρονες μορφές οργάνωσης και διοίκησης, θα αναβαθμιστεί το ανθρώπινο δυναμικό, θα βελτιωθεί η κεφαλαιακή βάση των επιχειρήσεων, θα ενισχυθεί η εξωστρέφεια, θα περιοριστεί η φοροδιαφυγή και θα αυξηθεί η μισθωτή εργασία.

Η ανωτέρω πιθανολογούμενη εξέλιξη, θα δώσει θετικές προοπτικές στην ελληνική οικονομία, μόνο, εφόσον συνοδευτεί, από σημαντικές θεσμικές αλλαγές, οι οποίες θα εκσυγχρονίσουν το πλαίσιο λειτουργίας και ανάπτυξης των επιχειρήσεων.

Δεν πρέπει άλλωστε να ξεχνάμε, ότι η εισροή ευρωπαϊκών κεφαλαίων, δεν έλλειψε ποτέ από την χώρα και την οικονομία μας.

Αυτό που λείπει μέχρι και σήμερα, είναι η διατύπωση ενός ενιαίου αναπτυξιακού δόγματος και η δέσμευση πολιτικού συστήματος και κοινωνικών εταίρων, σε μια μακροπρόθεσμη στρατηγική υλοποίησης του.

Πρόκειται για την αναγκαία συνθήκη, η οποία θα συμβάλλει αποφασιστικά, στην αλλαγή του αναπτυξιακού προτύπου της χώρας».

Νίκος Καραγιάννης