Πρόγραμμα «Σπίτι μου»: Στο Top-20 των δανείων με 98 αιτήσεις το Αγρίνιο

«Σπίτι μου»: Στο Top-20 των δανείων με 98 αιτήσεις ο Δήμος Αγρινίου

  • Ως τώρα έχουν υποβληθεί 39.400 αιτήσεις, έχουν γίνει 23.496 προεγκρίσεις, ενώ ήδη 8.096 έχουν πάρει το «πράσινο φως» από τις τράπεζες.

Μία από τις δημοφιλέστερες περιοχές φαίνεται πως είναι η Πάτρα, όσον αφορά στον όγκο δανείων για το δεύτερο κονδύλι της Δ.ΥΠ.Α. για το «Σπίτι μου».

Υπολογίζεται ότι με την ολοκλήρωση του προγράμματος, θα έχουν χορηγηθεί 10.000 δάνεια σε νέους ως 39 ετών, για την απόκτηση α’ κατοικίας.

Από τα συνολικά 750 εκ ευρώ της Δ.ΥΠ.Α. (αλλά 250 εκ ευρώ είναι τα κεφάλαιά των τραπεζών), έχουν δεσμευθεί 641.677.631 ευρώ. Το μέσο ύψος των εγκεκριμένων δανείων διαμορφώνεται σε 105.678 ευρώ και ο τύπος των νοικοκυριών που πήραν το «οκ» έχουν ως εξής:

59% ΕΓΓΑΜΟΣ/ΣΥΜΦΩΝΟ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ (ΖΕΥΓΑΡΙΑ)
34% ΑΓΑΜΟΣ
7% ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗ / ΧΩΡΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ

Από τα στοιχεία που παρουσιάζει το o Γιώργος Παππούς στο iefimerida.gr, προκύπτει ότι αν και ο μεγαλύτερος όγκος των δανείων αφορά στους Δήμους της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, το ενδιαφέρον είναι έντονο και έμπρακτο σε όλη την Ελλάδα:

Το Top-20 από τις 8.096 εγκρίσεις:

Η προέγκριση αυτή ισχύει για 60 ημέρες από τη γνωστοποίησή της στον αιτούντα.

Εντός της σχετικής προθεσμίας ο αιτών οφείλει να γνωστοποιήσει στο πιστωτικό ίδρυμα το αιτούμενο ποσό δανείου, το ακίνητο που προτίθεται να αγοράσει και την τιμή στην οποία προτίθεται να το αγοράσει και να προσκομίσει τα έγγραφα που απαιτούνται, ώστε το πιστωτικό ίδρυμα να κάνει τον απαραίτητο έλεγχο.

Εφόσον η εν λόγω προθεσμία παρέλθει άπρακτη, η οικονομική προέγκριση παύει να ισχύει. Διαφορετικά, κατόπιν των αναγκαίων ελέγχων, η αίτηση εντάσσεται στο πρόγραμμα και εκκινεί ο νομικός και τεχνικός έλεγχος του προς αγορά ακινήτου.

Η περίοδος ολοκλήρωσης τεχνικού και νομικού ελέγχου του υπό αγορά ακινήτου διαρκεί έως και 60 ημέρες από την ημερομηνία της ένταξης της αίτησης στο Πρόγραμμα.

Σε αντίθετη περίπτωση, εφόσον ο αιτών επιθυμεί να συνεχίσει με έτερο ακίνητο, μπορεί να το πράξει υπό την προϋπόθεση ότι η ως άνω περιγραφόμενη διαδικασία, συμπεριλαμβανομένης της ολοκλήρωσης του νομικού και τεχνικού ελέγχου του ακινήτου από το πιστωτικό ίδρυμα, δεν υπερβαίνει τις 120 ημέρες από την ένταξη της αίτησης στο Πρόγραμμα.

Ο μέγιστος χρόνος για την υπογραφή της σύμβασης δανείου και την εκταμίευση του δανείου είναι έως 6 μήνες από την ημερομηνία ένταξης της αίτησης στο Πρόγραμμα.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις καθυστέρησης της διαδικασίας μετεγγραφής του ακινήτου και με την προϋπόθεση ότι η σχετική αίτηση για εγγραφή υποθήκης ή προσημείωσης έχει υποβληθεί εντός της προθεσμίας των έξι μηνών, η ολοκλήρωση της σύμβασης δανείου και της εκταμίευσης, δύναται να παραταθεί για επιπλέον δύο μήνες.

Εντός 60 ημερών από την αίτηση του δανειολήπτη, το Πιστωτικό ίδρυμα ελέγχει την πλήρωση των απαιτούμενων κριτηρίων και του χορηγεί την οικονομική προέγκριση.

Προεγκεκριμένα δάνεια ωφελούμενων, για τα οποία δεν κατέστη δυνατή η υλοποίηση του σκοπού τους εντός αυτού του χρονικού διαστήματος (ήτοι 6+2 μήνες από την ημερομηνία προέγκρισης της αίτησης στο Πρόγραμμα), θα ακυρώνονται και θα αποδεσμεύεται ο προϋπολογισμός τους.

Σύμφωνα με το iefimerida.gr, η ως άνω ρύθμιση δεν ισχύει σε περίπτωση που οι προθεσμίες δεν έχουν τηρηθεί χωρίς υπαιτιότητα του αιτούντος. Ο ωφελούμενος θα έχει δικαίωμα να υποβάλει εκ νέου αίτημα χρηματοδότησης, εφόσον υπάρχουν και διαθέσιμοι πόροι στον προϋπολογισμό του Προγράμματος.