Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Αιτωλ/νίας: Υποψήφιοι Διευθυντές – Προσωρινός Πίνακας Μορίων

Ανακοινώνουμε τον προσωρινό ενιαίο αξιολογικό πίνακα υποψηφίων Διευθυντών/ριών Σχολικών Μονάδων της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αιτωλοακαρνανίας, όπως καταρτίστηκε, σύμφωνα με την 4η/20-2-2023 Πράξη του Τοπικού Συμβουλίου Επιλογής Δ.Π.Ε Αιτωλ/νίας, και προέκυψε μετά την εξέταση των δικαιολογητικών από το Τοπικό Συμβούλιο Επιλογής της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αιτωλοακαρνανίας, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 4 της αριθμ. Φ.361.22/6/149788/Ε3/2022 (ΦΕΚ 6141/τ.Β΄/3-12-2022) Υ. Α.

  • Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά ένσταση κατά του πίνακα μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την επομένη της ανάρτησής τους, από την Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου 2023 08:00 έως την Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 23:59.

Οι ενστάσεις υποβάλλονται μέσω της ίδιας ειδικής εφαρμογής υποβολής αιτήσεων http://schooldirectors.minedu.gov.gr, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 4 της αριθμ. Φ.361.22/6/149788/Ε3/2022 (ΦΕΚ 6141/τ.Β΄/3-12-2022) Υ. Α.

Πίνακας Μορίων