Θέρμο: «Διά Περιφοράς» η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006 και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018, σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί «διά περιφοράς», (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10, παρ. 1 της ΠΝΠ όπως αυτή δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 55, τ. Α΄, 11-3-2020, σχετικά το υπ’ αριθμ. πρωτ. 18318/13-3-2020 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.), την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2020 με ώρα λήξης 14:00 μ.μ., για λήψη αποφάσεων βάσει των συνημμένων σχετικών εντύπων (“Έντυπο ψηφοφορίας θεμάτων” και “Έντυπο οδηγιών”), στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 • Γνωμοδότηση για μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Θέρμου για το σχολικό έτος 2021-2022.

[Εισηγητής: Κωστακόπουλος Νικόλαος, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου]

 • Έγκριση Συστατικής Πράξης του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α.)  Π.Ε.  Αιτωλ/νίας.

[Εισηγητής: Κωστακόπουλος Νικόλαος, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου]

 • Κατανομή πίστωσης 13.899,12 στις Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των Σχολείων {Γ΄ κατανομή 2020}.

[Εισηγητής: Κωστακόπουλος Νικόλαος, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου]

 • Κατανομή πίστωσης 8.487,25 € στις Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων.

[Εισηγητής: Κωστακόπουλος Νικόλαος, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου]

 • Περί χορήγησης έγκρισης άδειας εισόδου – εξόδου της προς αδειοδότηση εγκατάστασης  “Εργαστήριο  παραγωγής & εμφιάλωσης  κρασιού” της Τσιλιπάνη  Δέσποινας  στη θέση “Μνήματα”  Κοινότητας Πετροχωρίου.

[Εισηγητής: Κότσαλος Κων/νος, Αντιδήμαρχος]

 • Αναμορφώσεις  προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020.

[Εισηγητής: Κότσαλος Κων/νος, Αντιδήμαρχος]

 • Έγκριση πρακτικού της Επιτροπής (παρ. 6 αρθ. 199 ν. 3463/06) για την καταστροφή αντικειμένων που δεν έχουν αξία.

[Εισηγητής: Κωστακόπουλος Νικόλαος, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου]

 • Έγκριση πρωτοκόλλου  οριστικής παραλαβής του έργου: «Βελτίωση Οδοποιίας  Τ.Κ. Θέρμου.

[Εισηγητής: Κωστακόπουλος Νικόλαος, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου]

 • Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής του έργου: “Κατασκευή Δεξαμενής ύδρευσης Τ.Κ. Καλουδίου Δήμου Θέρμου.

[Εισηγητής: Κωστακόπουλος Νικόλαος, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου]

 • Αναπροσαρμογή τελών δικαιώματος ύδρευσης – αποχέτευσης Δήμου Θέρμου για το έτος  2021.

[Εισηγητής: Κότσαλος Κων/νος, Αντιδήμαρχος]

 • Αναπροσαρμογή τελών δικαιώματος ηλεκτροφωτισμού – καθαριότητας  Δήμου Θέρμου για το έτος  2021.

[Εισηγητής: Κότσαλος Κων/νος, Αντιδήμαρχος]

 • Αναπροσαρμογή τελών χρήσης πεζοδρομίων οδών, πλατειών και κοινοχρήστων χώρων  Δήμου Θέρμου   για το έτος  2021.

[Εισηγητής: Κότσαλος Κων/νος, Αντιδήμαρχος]

 • Επιβολή Τέλους Ακίνητης Περιουσίας  (Τ.Α.Π.) Δήμου Θέρμου για το έτος  2021. [Εισηγητής: Κότσαλος Κων/νος, Αντιδήμαρχος]
 • Αναπροσαρμογή τέλους Κοιμητηρίων Δήμου Θέρμου για το έτος  2021.

[Εισηγητής: Κότσαλος Κων/νος, Αντιδήμαρχος]

 1. Αναπροσαρμογή επιβολής τέλους άρδευσης για το έτος  2021.

[Εισηγητής: Κότσαλος Κων/νος, Αντιδήμαρχος]

 1. Καθορισμός ημερήσιου ανταποδοτικού τέλους πωλητών λαϊκών αγορών έτους 2021. [Εισηγητής: Κότσαλος Κων/νος, Αντιδήμαρχος]
 2. Περί συνεργασίας με εταιρεία Ανακύκλωσης ρούχων και παπουτσιών.

[Εισηγητής: Κωστακόπουλος Νικόλαος, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου]

 1. Περί τοποθέτησης προτομών: α) Κώστα Δήμου Μαραγιάννη, συγγραφέα και λαογράφου, και β) Α΄ Μητροπολίτη Ελβετίας Δαμασκηνού Παπανδρέου.

[Εισηγητής: Κωνσταντάρας Σπυρίδων, Δήμαρχος]

Για το θέμα αυτό ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Κοινότητας Θέρμου κ. Αγγελόπουλος Φώτιος συμμετέχει έχοντας δικαίωμα ψήφου (άρθρα 74 και 82 του Ν. 4555/2018 αντίστοιχα).

 1. Επί αιτήσεων πολιτών, υπηρεσιών και φορέων για διάφορα θέματα (σχετικά η από 7-7-2020 αίτηση κατοίκων της Κοινότητας Πετροχωρίου και η υπ’ αριθμ’ 13/2020 Απόφασης του Συμβουλίου Κοινότητας Πετροχωρίου με θέμα «Αίτηση κατοίκων για άλυτα προβλήματα της Κοινότητας».

[Εισηγητής: Κωστακόπουλος Νικόλαος, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου]

Για το θέμα αυτό ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Κοινότητας Πετροχωρίου κ. Συρακούλας Ιωάννης συμμετέχει έχοντας δικαίωμα ψήφου (άρθρα 74 και 82 του Ν. 4555/2018 αντίστοιχα).

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΩΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ