Δημιουργείται μια Γενική Γραμματεία Κοινής Αγροτικής Πολιτικής

Με Προεδρικό Διάταγμα συγχωνεύονται η Γενική Γραμματεία Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών με την Γενική Γραμματεία Αγροτικής Πολιτικής και Διεθνών Σχέσεων.

  • Αναλυτικά το Προεδρικό Διάταγμα αναφέρει: Η Γενική Γραμματεία Αγροτικής Πολιτικής και Διεθνών Σχέσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων του άρθρου 2 του π.δ. 40/2021 (Α` 100) και η Γενική Γραμματεία Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών του ιδίου Υπουργείου του άρθρου 3 του π.δ. 40/2021 συγχωνεύονται σε μία Γενική Γραμματεία Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, στην οποία μεταφέρονται, με την επιφύλαξη του δευτέρου εδαφίου της παρούσας, ως σύνολο αρμοδιοτήτων, οργανικών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων οι συγχωνευόμενες Γενικές Γραμματείες.

Ειδικά η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος «Αλιεία, Υδατοκαλλιέργεια και Θάλασσα» μεταφέρεται, ως σύνολο αρμοδιοτήτων, οργανικών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων, στη Γενική Γραμματεία Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων της παρ. 1 του άρθρου 16 του π.δ. 84/2019.

e-ea.gr