Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε τμήμα της Εθνικής Οδού Αγρινίου – Θέρμου

Α   Π   Ο   Φ   Α   Σ   Η

«Περί προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σε τμήμα της Εθνικής Οδού Αγρινίου – Θέρμου για την εκτέλεση εργασιών αντικατάστασης δικτύων ύδρευσης κοινοτήτων Κόνισκας και Μυρτιάς Δήμου Θέρμου».

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ Α Κ Α Ρ Ν Α Ν Ι Α Σ

 

Έ χ ο ν τ α ς  υ π ό ψ η:

  1. Τις διατάξεις των άρθρων 52 και 109 του Ν. 2696/99 (ΦΕΚ 57/23-3-1999), «Περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν σήμερα.
  2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 208/2001 (Α-164) «Αναδιάρθρωση, σύσταση, οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσιών Τροχαίας Ελληνικής Αστυνομίας».
  3. Τις διατάξεις του άρθρου 40 Π.Δ. 178/2014 «Οργάνωση Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας».
  4. Την υπ’ αριθ. 373234/8561 από 08/12/2022 άδεια τομής της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων/ Π.Δ.Ε. με την συνημμένη σε αυτή τεχνική έκθεση και μελέτη σήμανσης.
  5. Την από 16/03/2023 αναφορά του Τ.Τ. Αγρινίου και,

 

Αποσκοπούντες στην απρόσκοπτη εκτέλεση των εργασιών, στην ομαλή και ασφαλή κυκλοφορία  οχημάτων και εργαζομένων, 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε 

 

ΑΡΘΡΟ (1)

  • Την επιβολή περιορισμών ως προς τα όρια ταχύτητας των οχημάτων, τον περιορισμό του πλάτους του οδοστρώματος, καθώς και την κατά περίπτωση εκ περιτροπής διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας και την διεξαγωγή αυτής στο ένα ρεύμα στο τμήμα της Εθνικής Οδού Αγρινίου – Θέρμου, από το 19ο χλμ μέχρι και το 20ο χλμ αυτής, (θέση «Πέρεβος» της Τ.Κ. Μυρτιάς του Δήμου Θέρμου)  για την εκτέλεση εργασιών που αφορούν παράλληλη & κάθετη τομή της οδού στα πλαίσια του έργου «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης κοινοτήτων Κόνισκας και Μυρτιάς Θέρμου».
  • Ανωτέρω εργασίες θα πραγματοποιηθούν, κατά το χρονικό διάστημα από την Δευτέρα 27/03/2023 έως και το Σάββατο 17/06/2023, κατά τις ώρες από 07:00΄ έως  15:30΄, καθημερινά
  1. Μετά το πέρας των εργασιών το ανωτέρω τμήμα θα δίδονται εκ νέου στην κυκλοφορία.

 

ΑΡΘΡΟ (2)

Κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα, με ευθύνη του αναδόχου ΜΠΑΜΠΑΤΣΙΚΟΥ Κωνσταντίνου, ληφθούν όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για την ακώλυτη και ασφαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων και να τοποθετηθεί η προβλεπόμενη από το άρθρο 9 του Κ.Ο.Κ. εργοταξιακή σήμανση, η οποία θα ισχύει καθ’ όλο το 24ωρο, σε συνδυασμό με την υπ’ αριθ. ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/502 από 9/7/2003 απόφαση Υφ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (τεχνική προδιαγραφή σήμανσης εκτελούμενων οδικών έργων) και την υπ’ αριθ. (4) σχετική άδεια τομής και την εγκεκριμένη μελέτη σήμανσης του έργου.

 

ΑΡΘΡΟ (3)

Η παρούσα απόφαση ισχύει από την 07.00΄ ώρα της 27/03/2023 και ύστερα από την δημοσίευσή της, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 2696/1999 Κ.Ο.Κ., την ανάρτησή της στο διαδίκτυο, σύμφωνα με το άρθρο 4 Ν. 3861/2010 και την τοποθέτηση της προβλεπόμενης  εργοταξιακής οδικής σήμανσης και λήγει την 15.30’  ώρα της 17/06/2023.

 

ΑΡΘΡΟ (4)

Οι παραβάτες της Απόφασης αυτής, διώκονται και τιμωρούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2696/99 (Α-57) «Περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν σήμερα. Λήψη επιβαλλομένων μέτρων υλοποίησης παρόντος άρθρου, ανατίθεται στο Τμήμα Τροχαίας Αγρινίου.

 

Ο Διευθυντής
Δημήτριος Νικ. ΓΑΛΑΖΟΥΛΑΣ 

Αστυνομικός Διευθυντής