Ο Ναός του Ποσειδώνα στο Αρχαίο Μολύκρειο Αιτωλοακαρνανίας (Photos)

Από το αποτέλεσμα της ανασκαφής του Ορλάνδου σημειώνουμε τα ακόλουθα:

  • «Πολύ σπουδαιότερα κτίρια της ακροπόλεως – ναός και στοά – ευρίσκονται εις το χαμηλότερον, το βορειοδυτικόν επίπεδον αυτής και δη εις το άκρον της περιοχής, ούτως ώστε να σχηματίζεται προ του ναού η αναγκαία πλατεία προς τοποθέτησιν των βωμών και των αναθημάτων.

Ο ναός έχει, ως συνήθως, το σχήμα επιμήκους ορθογωνίου διευθυνομένου όμως ουχί ακριβώς προς ανατολάς, αλλά με ισχυράν απόκλισιν προς νότον. Διατηρείται σήμερον ακεραία σχεδόν η κρηπίς του, κατασκευασμένη εκ φαιού ασβεστολίθου ειλημμένου εκ των πέριξ λατομείων. … Αι διαστάσεις του ναού κατά την ευθυντηρίαν είναι 14.37 χ 31.45 μ., κατά τι δηλαδή μικρότεραι των του ναού της Αφαίας και των του Θησείου. …. Το σύστημα της κατασκευής ήτο το διλιθικόν. ….. Το διλιθικόν σύστημα ήτο εν εφαρμογή από του 5ου ήδη αιώνος π. Χ. …. Δυνάμεθα να συναγάγωμεν και τον αριθμό των κιόνων του ναού, όστις ήτο 6 χ 13, ήτοι η συνηθιζομένη κατά τον 5ον και 4ον π.Χ. αιώνα αναλογία του α/2α+1.

 

 

Προς βορράν του ναού και σχεδόν προσκεκολλημένη εις την μακράν αυτού πλευράν εύρηται διπλή στοά βαίνουσα σχεδόν παραλλήλως προς τον άξονα του ναού. … Το μικρόν πάχος των τοίχων της στοάς και η ευτελής μάλλον κατασκευή των, συνδυαζόμενα και προς την προσκόλλησιν σχεδόν της στοάς προς τον ναόν με άγουσι να πιστεύσω, ότι η στοά είχε προσωρινόν χαρακτήρα χρησιμεύουσα ως εργαστήριον των λιθοξόων μέχρι της περατώσεως του ναού. Η δε παραμονή της δύναται να θεωρηθή ως μία ένδειξις, ότι ο ναός του Ποσειδώνος ουδέποτε επερατώθη».

Tasos Karaiskos